602SQL-Úplná dokumentace Index  

Seznam API funkcí a procedur podle okruhů

Obálka aplikace v externích jazycích

assign_to_tread - přiřadí vláknu kontextovou proměnnou (ve vícevláknových aplikacích)

cdp_init - inicializace kontextových proměnných klienta

cdp_size - velikost kontextové proměnné klienta

cdp_alloc - alokování kontextové proměnné klienta a vrací ukazatel na ni

cdp_free - dealokování kontextové proměnné klienta

connect - navázání spojení klienta se serverem

disconnect - ukončení spojení klienta se serverem

Login - přihlášení se uživatele

Login_par - obecnější přihlášení

Logout - odhlášení se uživatele

Set_application - výběr aplikace

Set_application_ex - výběr aplikace

unassign - ukončení práce vlákna ve vícevláknových aplikacích

Příkazy SQL serveru

corefree - uvolnění bufferu alokovaného pro embedded proměnnou proměnné velikosti

SQL_drop - zrušení připraveného SQL příkazu

SQL_execute - přímé provedení SQL příkazu

SQL_exec_prepared - provedení připraveného SQL příkazu

SQL_host_execute - provedení SQL příkazu s předáním klientských proměnných ext. jazyka

SQL_prepare - připravení SQL příkazu

SQL_value - vyhodnocení SQL výrazu v klientském prostředí

Manipulace s tabulkou

Compact_table - zkompaktnění tabulky

Enable_index - povoluje/zakazuje použití indexů

Free_deleted - uvolnění zrušených záznamů v tabulce

Truncate_table - rychlé vymazání obsahu tabulky

Informace o sloupcích tabulky

Attribute_info_ex - vyhledání sloupce v tabulce

Enum_attributes - zjištění sloupců tabulky

Enum_attributes_ex - zjištění sloupců tabulky

Práce s kurzory

Close_cursor - uzavření kurzoru

Open_cursor - otevření pevného kurzoru z databáze

Open_cursor_direct - otevření proměnného kurzoru zadáním dotazu

Open_subcursor - otevření subkurzoru již otevřeného kursoru

Super_recnum - převod čísla záznamu v subkurzoru na číslo téhož záznamu v superkurzoru

Translate - konverze čísla záznamu z kurzoru do tabulky

Práce se záznamy

Append - přidání záznamu na konec tabulky

Delete - zrušení záznamu

Delete_all_records - vymazání všech záznamů tabulky nebo kurzoru

Insert - vložení záznamu do tabulky

Insert_record_ex - vložení záznamu do tabulky společně s hodnotami

Look_up - vyhledání záznamu podle hodnoty ve sloupci

Rec_cnt - zjištění počtu záznamů v tabulce nebo kurzoru

Undelete - obnovení zrušeného záznamu

Čtení a zápis dat

Read - čtení z databáze

Read_ind - čtení obsahu sloupce pevné velikosti z databáze

Read_len - zjištění velikosti sloupce proměnné velikosti

Read_record - čtení záznamu z databáze

Read_var - čtení obsahu sloupce proměnné velikosti z databáze

Write - zápis do databáze

Write_ind - zápis obsahu proměnné do sloupce pevné velikosti

Write_len - změna velikosti sloupce proměnné velikosti

Write_record - zápis všech atributů do záznamu v tabulce nebo kursoru

Write_record_ex - přepsání záznamu tabulky

Write_var - zápis do sloupce proměnné velikosti

Transakce

Commit - potvrzení a ukončení transakce

Rolled_back - zjištění, zda byla odvolána transakce

Roll_back - zrušení transakce

Set_transaction_isolation_level - nastaví stupeň izolace transakce

Start_transaction - zahájení transakce

Transaction_open - zjištění, je-li rozpracovaná transakce

Zámky

Lock_server - zamknutí serveru

Read_lock_record - uzamknutí záznamu pro čtení

Read_lock_table - uzamknutí tabulky nebo kurzoru pro čtení

Read_unlock_record - odemknutí záznamu pro čtení

Read_unlock_table - odemknutí tabulky nebo kurzoru pro čtení

Unlock_server - odemknutí serveru

Who_prevents_locking - zjistí, kdo brání zamknutí záznamu

Write_lock_record - uzamknutí záznamu pro zápis

Write_lock_table - uzamknutí tabulky nebo kurzoru pro zápis

Write_unlock_record - odemknutí záznamu pro zápis

Write_unlock_table - odemknutí tabulky nebo kurzoru pro zápis

Práce s objekty

Chng_component_flag - nastavení příznaků pro objekt

Create_user - vytvoření uživatele

Find_object - zjištění čísla objektu

Find2_object - zjištění čísla objektu v aplikaci

Find_object_by_id - zjištění čísla objektu na základě jeho identifikace

GetSet_group_role - zjištění, zařazení a vyřazení uživatele nebo skupinu do/ze skupiny nebo role.

Insert_object - vytvoření nového objektu

Move_obj_to_folder - zařazení objektu aplikace do folderu (složky)

Relist_objects - zajistí, že na řídicím panelu je aktuální seznam objektů

Set_password - nastavení hesla

Sledování a nastavování stavu

Am_I_config_admin - test, je-li uživatel členem skupiny CONFIG_ADMIN

Am_I_db_admin - test, je-li uživatel členem skupiny DB_ADMIN

Am_I_security_admin - test, je-li uživatel členem skupiny SECURITY_ADMIN

Appl_inst_count - zjištění počtu současně otevřených aplikací

Backup_database_file - vytvoření zálohy databáze

Check_indices - provedení kontroly indexů jedné tabulky

Compact_database - zkompaktnění databáze

Connection_speed_test - orientační změření rychlosti komunikace

Database_integrity - kontrola a případně oprava poškozené databáze

Get_client_version - zjištění čísla verze klientských knihoven

Get_error_num_text - vrací popis chyby

Get_info - všeobecné informace o stavu databáze a serveru

Get_property_value – zjištění vlastnosti SQL serveru

Get_server_error_context - informace o kontextu chyby

Get_server_error_suppl - informace o proměnné části popisu chyby

Get_server_info - informace o typu serveru

Get_sql_option – zjištění příznaků kompatibility SQL

GetSet_fil_blocks - zjištění či nastavení velikosti databázového souboru

GetSet_fil_size - zjištění či nastavení velikosti databázového souboru

Invalidate_cached_table_info - vymazání klientské keše struktur tabulek

Owned_cursors - zjištění počtu otevřených kurzorů

Set_progress_report_modulus - nastavení frekvence zpráv ze serveru

Set_property_value – nastavení vlastnosti SQL serveru

Set_sql_option - nastavení kompatibility SQL serveru

Used_memory - zjištění velikosti použité paměti klienta a serveru

WinBase602_version - vrací číslo verze 602SQL

Who_am_I - zjištění jména přihlášeného uživatele

Organizační funkce

answered - zjištění zda došla odpověď na poslední požadavek zaslaný serveru

Break - zrušení právě prováděného požadavku na server

Break_user - přerušení dlouhého požadavku na server

Kill_user - násilné odpojení klienta

Operation_limits - řízení provozu serveru

send_package - zaslání balíku požadavků serveru

start_package - zahájení ukládání požadavků na server do balíku

waiting - určení doby čekání požadavků klienta na uvolnění potřebných zámků na serveru

Chyby a varování

Sz_error - zjištění čísla chyby

Sz_warning - zjištění čísla varování

Konverzní procedury

datetime2timestamp - konverze zadaného data a času na údaj o datu a čase

Day - extrakce dne z data

Day_of_week - zjištění čísla dne v týdnu

Hours - extrakce hodin z časového údaje

Make_date - vytvoření data z dne, měsíce, roku

Make_time - vytvoření časového údaje

Minutes - extrakce minut z časového údaje

Month - extrakce měsíce z data

Now - běžný čas

Quarter - zjištění čísla čtvrtletí z data

Sec1000 - extrakce tisícin sekundy z časového údaje

Seconds - extrakce sekund z časového údaje

timestamp2date - konverze údaje o datu a čase na datum

timestamp2time - konverze údaje o datu a čase na čas

Year - extrakce roku z data

XML API

Import_from_XML - import XML dat ze souboru

Import_from_XML_buffer - import XML dat z proměnné

Export_to_XML - export XML dat do souboru

Export_to_XML_buffer - export XML dat do proměnné

Funkce pro práci s elektronickou poštou (i na serveru

InitWBMail - inicializace pošty

InitWBMailEx - novější inicializace pošty

CloseWBMail - ukončení práce s poštou

LetterCreate - vytvoření dopisu

LetterAddAddr - přidání adresáta k zásilce

LetterAddBLOBr - přidání souboru vytvořeného z obsahu BLOBu/CLOBu k zásilce

LetterAddBLOBs - přidání souboru vytvořeného z obsahu BLOBu/CLOBu k zásilce (SQL)

LetterAddFile - přidání souboru k zásilce

LetterSend - odeslání dopisu

LetterCancel - zrušení neodeslaného dopisu

MailOpenInBox - otevření poštovní schránky

MailBoxLoad - načtení seznamu zásilek ze schránky

MailBoxGetMsg - získání textu došlé zásilky

MailBoxGetMsgEx - získání textu došlé zásilky (rozšířené)

MailBoxGetFilInfo - získání informací o připojených souborech k došlé zásilce

MailBoxSaveFileAs - uložení k zásilce připojených souborů na disk

MailBoxSaveFileDBr - uložení k zásilce připojených souborů do databáze

MailBoxSaveFileDBs - uložení k zásilce připojených souborů do databáze (SQL)

MailBoxDeleteMsg - vymazání došlé pošty ze schránky

MailCloseInBox - uzavření poštovní schránky

MailGetInBoxInfo - získání informací o tabulkách použitých pro uložení došlých zásilek

MailGetType - získání typu inicializované pošty

MailCreateProfile - vytvoření poštovního profilu (i dočasného)

MailDeleteProfile - vymazání poštovního profilu (i dočasného)

MailSetProfileProp - nastavení hodnoty jednoho údaje poštovního profilu

MailGetProfileProp - zjištění hodnoty jednoho údaje poštovního profilu

Synchronizace klienta s událostmi na serveru

Cancel_event_wait - přerušuje čekání na událost

Register_event - zaregistruje sledování události

Unregister_event - odregistruje sledování události

Wait_for_event - zahajuje čekání na událost

Ostatní

Export_appl_param - rozšířený export aplikace z programu

Import_appl_param - rozšířený import aplikace z programu

Fulltext_index_doc - fultextové zaindexování dokumentů z klienta

Move_data - přenos dat

Message_to_clients - rozeslání zprávy klientům

Now - běžný čas

Today - dnešní datum

Data_transport - obecná funkce pro přenosy dat (od verze 9.5)

ODBC_connect - navázání spojení klienta s ODBC zdrojem dat (od verze 9.5)

ODBC_disconnect - ukončení spojení klienta s ODBC zdrojem dat (od verze 9.5)