602SQL-Úplná dokumentace Index  

Elektronická encyklopedie funkcí

Funkce a procedury přístupné z jazyků C/C++ a Pascal/Delphi

602SQL nabízí klientské rozhraní (API) skládající se z funkcí, jejichž voláním se klientská aplikace může například přihlásit na server, položit SQL dotaz, číst data z databáze nebo je zapisovat.

Ke zpřístupnění těchto funkcí (a souvisejících definic typů a konstant) stačí do aplikace v jazyce C/C++ začlenit definiční soubor (header files) wbkernel.h, v jazyce Pascal/Deplhi použít unit 602krnl_XX.dll.

Klientský program má k dispozici dvě sady funkcí pro komunikaci se serverem. Funkce, začínající prefixem cd_ mají oproti funkcím bez tohoto prefixu jeden parametr navíc - prvním parametrem je kontextová proměnná cd resp. ukazatel na ni. Novější funkce mají většinou již pouze variantu s cd_. V textu jsou však na ně odkazy (většinou) bez tohoto prefixu, tam, kde existují obě varianty, je prefix někdy uveden v závorce, např. (cd_)Login. V abecedním seznamu se případný prefix cd_ nebere v úvahu.

Funkce a procedury přístupné z SQL (implementované na serveru)

Mnohé funkce klientského API je možno používat v jazyce SQL přesto, že nejsou nijak upraveny normou SQL. Některé zde uvedené funkce se částečně překrývají s funkcemi definovanými normou SQL.

Seznam subsekcí: