602SQL-Úplná dokumentace Index  

Profil pošty MAPI

Parametry profilu se pro SQL server nastavují na Řídicím panelu, sekce Lokální nastavení / Poštovní profily. Smysl má pouze ve Windows s doinstalovanou podporou pro MAPI.

Parametr v registrech Řídicí konzole Popis
ProfileMAPI Profil MAPI Jméno MAPI profilu
FilePath Cesta Seznam složek (adresářů), ze kterých lze odeslat soubor, oddělených středníkem. Pokud se aplikace pokusí odeslat soubor z jiné složky, než je v seznamu, bude požadavek odmítnut. Jestliže parametr není specifikován, nebo obsahuje-li prázdný řetězec, bude možné odeslat libovolný soubor. Jde o to, že SQL server zpravidla běží s velkými přístupovými právy a je třeba neprivilegovaným uživatelům databáze zabránit v neoprávněnému přístupu k souborům.

Příklad: D:\wbdata;D:\wbdata\temp

InBoxAppl Aplikace pro tabulky Název aplikace, v níž se budou hledat / vytvářet pracovní tabulky pro příjem pošty
InBoxMessages Tabulka pro zásilky Jméno pracovní tabulky pro ukládání informací o došlých zásilkách
InBoxFiles Tabulka pro přílohy Jméno pracovní tabulky pro ukládání informací o připojených souborech

Pro inicializaci MAPI pošty stačí specifikovat jméno MAPI profilu a případně heslo. MAPI profily lze vytvářet a spravovat pomocí aplikace Pošta a fax ze složky Panel nástrojů.

Parametry InBox... mají význam tehdy, vyžaduje-li provoz aplikace, aby pracovní tabulky pro příjem pošty byly odlišné od implicitních _INBOXMSGS a _INBOXFILES v systémové aplikaci _SYSEXT. Lze je zadat pouze pomocí funkce MailSetProfileProp.