602SQL-Úplná dokumentace Index  

Profil pošty SMTP/POP3

Parametry profilu se pro SQL server nastavují na Řídicím panelu, sekce Lokální nastavení / Poštovní profily.

Parametr v registrech

Dialog z Řídicího panelu Popis
SMTPServer SMTP server Jméno nebo IP adresa SMTP serveru
MyAddress E-mail adresa Poštovní adresa, která bude v zásilkách uvedena jako adresa odesílatele
POP3Server POP3 server Jméno nebo IP adresa POP3 serveru
UserName Jméno Jméno uživatele poštovní schránky protokolu POP3
Password *) Heslo Heslo uživatele poštovní schránky protokolu POP3

*) v registrech je v zašifrované formě pod jiným klíčem

SMTPUserName Jméno Jméno uživatele pro SMTP autentizaci
SMTPPassword *) Heslo Heslo pro SMTP autentizaci

*) v registrech je v zašifrované formě pod jiným klíčem

DialConn Telefonní spojení Jméno telefonního připojení (ze složky Telefonické připojení sítě) - pouze Windows
DialUserName Jméno Jméno uživatele telefonního připojení k Internetu - pouze Windows
- N/A - Heslo Heslo uživatele telefonního připojení k Internetu - pouze Windows
FilePath Cesta Seznam adresářů (s absolutními cestami v syntaxi daného OS) oddělených středníkem, ze kterých lze připojit soubor k zásilce (a tudíž odeslat). Pokud se aplikace pokusí odeslat soubor z jiné složky, než je v seznamu, bude požadavek odmítnut. Jestliže parametr není specifikován, nebo obsahuje-li prázdný řetězec, bude možné odeslat libovolný soubor. Jde o to, že SQL server zpravidla běží s velkými přístupovými právy a je třeba neprivilegovaným uživatelům databáze zabránit v neoprávněnému přístupu k souborům.

Příklad (Windows): D:\wbdata;D:\wbdata\temp

Příklad (Linux): /var/wbdata;/var/wbdata/temp

InBoxAppl Aplikace pro tabulky Název aplikace, v níž se budou hledat / vytvářet pracovní tabulky pro příjem pošty
InBoxMessages Tabulka pro zásilky Jméno pracovní tabulky pro ukládání informací o došlých zásilkách
InBoxFiles Tabulka pro přílohy Jméno pracovní tabulky pro ukládání informací o připojených souborech

V dialogu pro intraktivní nastavení je navíc combo Autentizace, které stanoví, jak se chápe nastavení SMTP autentizace pomocí dvojice parametrů SMTPUsername a SMTPPassword:

Parametry SMTPServer a MyAddress jsou povinné pro odesílání pošty. Parametry POP3Server, UserName a Password jsou povinné pro příjem pošty (vybírání POP3 schránky). Parametry DialConn a DialUserName jsou nutné pouze pokud je počítač připojen k Internetu pomocí vytáčené linky (Windows). Řídicí konzole umožňuje do profilu uložit heslo pro přístup k POP3 schránce v zašifrované podobě (pro odesílání pošty není heslo potřeba) a případně heslo pro telefonní přístup k Internetu. Pro LINUX se případné heslo pro POP3 přístup zadává v čitelné podobě a je na správci systému, aby nastavil vhodná přístupová práva k souboru obsahujícímu popis profilů.

Parametry InBox... mají význam tehdy, vyžaduje-li provoz aplikace, aby pracovní tabulky pro příjem pošty byly odlišné od implicitních _INBOXMSGS a _INBOXFILES v systémové aplikaci _SYSEXT. Lze je zadat pouze pomocí funkce MailSetProfileProp.

Vyžaduje-li SMTP server autorizaci odesílatele (obrana proti spamům), použije se jméno a heslo zadané v UserName a Password, není-li tato dvojice zadána přímo v klíčích SMTPUserName a SMTPPassword.