602SQL-Úplná dokumentace Index  

Výrazy (SQL)

výraz ::= jednoduchý_výraz { operátor jednoduchý_výraz }…
jednoduchý_výraz ::= literál      |
         název_sloupce     |
         konstanty       |
         subdotaz       |
         podmíněný_výraz_CASE |
         volání_funkce     |
         odkaz_na_sekvenci   |
         proměnná_serveru   |
         systémové proměnné  |
         proměnná_klienta   |
         dynamický_parametr
operátor ::= + | - | * | / | MOD | DIV | zřetězení

Výrazem rozumíme takový syntakticky správný zápis, který lze vyhodnotit (lze mu přiřadit hodnotu). Podrobnosti o elementech jednoduchých výrazů můžete nalézt na těchto stránkách:

  Literály Název sloupce
  Podmíněný výraz CASE Sudbotazy
  Funkce v SQL Sekvence
  Proměnné klienta Proměnné serveru
  Systémové proměnné serveru  

Podrobnosti o operátorech a jejich použití pro různé typy můžete nalézt na těchto stránkách:

  Aritmetické výrazy nad čísly Výrazy nad znakovými a binárními řetězci Výrazy nad datem a časem

Dynamické parametry (tj. otazník, např. ... WHERE id=? ...) se využívají pouze při přístupu přes ODBC, JDBC přes příslušné API nebo při používání tzv. Prepared SQL funkcí v PHP.

Logický výraz (výraz, který lze vyhodnotit jako TRUE nebo FALSE (nebo UNKNOWN), zde nazývaný také podmínka) má pro svůj význam věnovanou samostatnou kapitolu.

Seznam subsekcí: