602SQL-Úplná dokumentace Index  

TSQL602Cond

Delphi / Kylix

Zjednodušená deklarace třídy:

TSQL602Cond = class(TComponent)
public
  property KeyName   : string;
  property KeyValue   : Variant;
  property Options   : TLocateOptions;
  property WhereCond  : string;
  property Bind     : TSQL602CondBinds;  
  property Hint     : string;
  property Disabled   : Boolean;
  property SubCondCount : Integer;      // pouze pro čtení
  property SubConds   : TSQL602CondList;  // pouze pro čtení

  procedure Load(aStream : TStream);
  procedure Save(aStream : TStream);
end;


Popis

Komponenta reprezentuje jeden prvek seznamu TSQL602CondList tedy jednotlivou podmínku obecné výběrové podmínky. Instanci třídy lze vytvořit pomocí metod TSQL602CondList.Add, inicializovat ji lze třemi způsoby:

 • Nastavit vlastnosti KeyName a KeyValue - vytvoří se podmínka odpovídající KeyName = KeyValue
 • Nastavením vlastnosti WhereCond lze specifikovat obecnou výběrovou podmínku
 • Prostřednictvím vlastnosti SubConds vytvořit seznam podpodmínek


 • Unit

  SQL602  Vlastnosti komponenty

  KeyName : string;

  Jméno sloupce ve zdrojovém datasetu

  KeyValue : Variant;

  Hodnota sloupce

  Options : TLocateOptions;

  Příznaky porovnávání. Vlastnost má význam pouze jsou-li nastaveny vlastnosti KeyName a KeyValue a pro sloupce typu CHAR(n) nebo NCHAR(n). Příznaky mají stejný smysl jako parametr Options ve funkci TDataSet.Locate.


  loCaseInsensitiveŘetězce se porovnávají bez ohledu na velká a malá písmena
  loPartialKeyPorovnává se, zda hodnota sloupce začíná zadaným řetězcem
  loSubKeyPorovnává se, zda hodnota sloupce obsahuje zadaný řetězec

  WhereCond : string;

  Reprezentuje obecnou nebo výslednou výběrovou podmínku. Hodnota musí mít syntaxi klauzule WHERE SQL příkazu SELECT.

  Bind : TSQL602CondBinds;

  Představuje sadu příznaků, které indikují jakým způsobem se má podmínka přidat k výsledné podmínce.


  type TSQL602CondBinds = set of TSQL602CondBind;
  
     TSQL602CondBind = (cb_AND, cb_OR, cb_NOT, cb_All);
  
  const cbClear   = [];
     cbAND    = [cb_AND];
     cbOR    = [cb_OR];
     cbANDNOT  = [cb_AND, cb_NOT];
     cbORNOT   = [cb_OR, cb_NOT];
     cbAllAND  = [cb_AND, cb_All];
     cbAllOR   = [cb_OR, cb_All];
     cbAllANDNOT = [cb_AND, cb_NOT, cb_All];
     cbAllORNOT = [cb_OR, cb_NOT, cb_All];
  

  Jednotlivé příznaky mají následující význam:


  cbClearPřed přidáním podmínky se vyprázdní stávající seznam
  cb_ANDTSQL602CondList.WhereCond AND Self.WhereCond
  cb_ORTSQL602CondList.WhereCond OR Self.WhereCond
  cb_ANDNOTTSQL602CondList.WhereCond AND NOT Self.WhereCond
  cb_ORNOTTSQL602CondList.WhereCond OR NOT Self.WhereCond
  cb_AllAND(TSQL602CondList.WhereCond) AND Self.WhereCond
  cb_AllOR(TSQL602CondList.WhereCond) OR Self.WhereCond
  cb_AllANDNOT(TSQL602CondList.WhereCond) AND NOT Self.WhereCond
  cb_AllORNOT(TSQL602CondList.WhereCond) OR NOT Self.WhereCond

  Hint : String;

  Umožňuje podmínce přiřadit popis, návod nebo komentář.

  Disabled : Boolean;

  Umožňuje existující podmínku zneplatnit. Pokud má podmínka tuto vlastnost nastavenu, nezahrne se do výsledné výběrové podmínky.

  SubCondCount : Integer;

  Vrací počet podpodmínek.

  SubConds : TSQL602CondList;

  Vrací seznam podpodmínek.  Metody komponenty

  procedure Save(aStream : TStream);

  Umožňuje uložit objekt do streamu.

  procedure Load(aStream : TStream);

  Umožňuje načíst objekt se streamu.