602SQL-Úplná dokumentace Index  

TSQL602Connection

Delphi / Kylix

Zjednodušená deklarace třídy:

type TSQL602Connection = class(TComponent);
published
 property ServerName    : string;	
 property UserName     : string;	
 property Password     : string; 
 property LoginPrompt   : Boolean;	
 property Application   : string;	
 property Connected    : Boolean;	
 property DesignServer   : string;	

 property BeforeConnect  : TNotifyEvent;	// události
 property AfterConnect   : TNotifyEvent;	
 property BeforeDisconnect : TNotifyEvent;
 property AfterDisconnect : TNotifyEvent;
 property BeforeSetApplication : TNotifyEvent;
 property AfterSetApplication : TNotifyEvent;
 property PasswordExpired   : TPasswExpiredEvent;
 property OnProgress      : TOnProgressEvent;
 property OnEventThreadStart  : TOnEventThreadStart;
 property OnServerDown     : TOnServerDownEvent;
 property OnServerMessage   : TOnServerMessageEvent;
 
public
 property cdp       : cdp_t;  // pouze pro čtení
 property Active      : Boolean; // pouze pro čtení
 property InTransaction  : Boolean; // pouze pro čtení
 property Answered     : Boolean; // pouze pro čtení
 property ServerDown    : Boolean; // pouze pro čtení
 property ClientVersion : TSQL602ClientVersion; //pouze pro čtení
 property SysCharSet    : Integer; // pouze pro čtení, od verze 9.5.1 
 
 constructor Create(AOwner : TComponent); override;
 destructor Destroy; override;
 
 procedure InvokeEvent(Event : TSQL602Event);	
 procedure DispatchEvent(Event : TSQL602Event);
 procedure CopyToFile(FileName : string; Curs : tcurstab; Pos : trecnum; 
      Attr : tattrib; Index : uns16 = NOINDEX);
 procedure CopyFromFile(FileName : string; Curs : tcurstab; Pos : trecnum; 
      Attr : tattrib; Index : uns16 = NOINDEX);
  function Read_BLOB(Curs : tcurstab; Pos : trecnum; Attr : tattrib; 
      Index : uns16 = NOINDEX) : Pointer;
  function Read_BLOB(Curs : tcurstab; Pos : trecnum; Attr : tattrib; 
      Index : uns16; var Len : uns32) : Pointer; overload;
  function GetObjPrivils(SubjName : string; SubjCateg : tcateg; ObjName : string;
      ObjCateg : tcateg; Effective : Boolean) : TSQL602Rights;
 procedure SetObjPrivils(SubjName : string; SubjCateg : tcateg; ObjName : string;
      ObjCateg : tcateg; Rights : TSQL602Rights);
  function ExecuteSQLStatementP(Statement : string; const Args: array of const) : 
      Variant;
  function ExecuteSQLStatementV(Statement : string; const Args: array of const) : 
      Variant;
 procedure ReCreateIndex(TableName : string); 
  function ToLocale(Value : string) : string;     // od verze 9.5.1
  function ToSysCharSet(Value : string) : string;   // od verze 9.5.1
  procedure ProcessNotifications;           // od verze 10.0 

protected
 procedure DoBeforeConnect; virtual;
 procedure DoAfterConnect; virtual;	
 procedure DoBeforeDisconnect; virtual;
 procedure DoAfterDisconnect; virtual;
 procedure DoOnServerDown; virtual;
 procedure DoSetApplication(Appl : string); virtual;
 function DoPasswordExpired(User : string; var Pw : string) : Boolean; virtual; 
 procedure DoOnServerMessage(Msg : string); virtual;
end;


Popis

Komponenta reprezentuje jedno klientské připojení na SQL server. Slouží jako kontext spojení s SQL serverem pro ostatní komponenty.Unit

SQL602

Vlastnosti komponenty

ServerName : string

Jméno zaregistrovaného 602SQL serveru, povinný údaj. Změna vlastnosti nastaví Connected na false.

LoginPrompt : Boolean

Příznak zobrazovat přihlašovací dialog. Má-li hodnotu true, zobrazí se při aktivaci spojení s SQL serverem dialog pro zadání uživatelského jména a hesla. Má-li hodnotu false, provede se přihlášení k SQL serveru podle hodnot vlastností UserName a Password. Pokud aplikace potřebuje zobrazovat přihlašovací dialog z Delphi, je nutné ve zdrojovém souboru do sekce uses přidat také unitu DBCtrls nebo DBLogDlg.

UserName, Password : string

Jméno a heslo uživatele databáze, od jména uživatele jsou odvozena přístupová práva k objektům uloženým v databázi. Pokud má vlastnost LoginPrompt hodnotu true, předvyplní se jméno v příslušné složce přihlašovacího dialogu. Pokud má vlastnost LoginPrompt hodnotu false a jméno není zadáno, provede se přihlášení uživatele Anonymous.

Application : string

Jméno databázové aplikace (schématu) v níž se hledají databázové objekty a v jejímž kontextu se provádí všechny SQL příkazy. Není-li specifikováno, je třeba uvádět jméno aplikace v SQL příkazech explicitně (jako prefix objektu).

Connected : Boolean

Příznak připojení k serveru. Nastavením hodnoty vlastnosti se provede vlastní aktivace nebo deaktivace spojení s SQL serverem. Odpojení od SQL serveru vyvolá deaktivaci všech připojených datasetů a odregistrování sledovaných databázových událostí.

DesignServer : string

Jméno serveru pro design time. Je-li vlastnost nastavená, tak nezávisle na hodnotě ostatních vlastností (ServerName, UserName, Password, Connected, ...), zaktivuje spojení se specifikovaným SQL serverem a umožní tak během vývoje aplikace získávat od serveru potřebné informace jako seznamy databázových tabulek, seznamy jmen a typů sloupců databázových tabulek seznamy jmen a typů parametrů SQL příkazů a uložených procedur apod. V runtimu se hodnota vlastnosti ignoruje. SQL server musí být zaregistrovaný.

cdp : cdp_t

Kontextová proměnná klienta; pouze ke čtení.

Active : Boolean

Ověřuje aktivitu spojení; vrací (Self <> nil and Connected); pouze ke čtení.

InTransaction : Boolean

Vrací true, je-li otevřená transakce; pouze ke čtení.

Answered : Boolean

Indikuje připravenost SQL serveru přijmout další požadavek. Má li hodnotu true, je server připraven, má-li hodnotu false, čeká se na dokončení předchozího požadavku a pokus zařadit další požadavek skončí s chybou "Vnoření požadavků na server". Pouze ke čtení. Od verze 8.1.3.12

ServerDown : Boolean

Nastaví se při prvním výskytu chyby CONNECTION_LOST, shodí se při následujícím požadavku na novou aktivaci spojení. Pouze ke čtení.

ClientVersion : TSQL602ClientVersion

Vlastnost slouží ke zjištění verze klientských knihoven 602SQL a k ověření, že všechny knihovny mají stejnou verzi. Jsou-li verze knihoven stejné, vrátí jejich verzi ve čtyřech bajtech struktury TSQL602ClientVersion. Jinak vrátí nulu.

TSQL602ClientVersion = packed record
  case Boolean of
  true:
  ( Build : Byte; Release : Byte; Minor : Byte; Major : Byte; );
  false:
  ( Version : Cardinal; );
end;

SysCharSet : Integer

Vrací systémový jazyk a kódování serveru. Pouze ke čtení.Metody komponenty

Komponenta implementuje metody, které zapouzdřují funkce z 602SQL API

Vedle těchto metod jsou na TSQL602Connection implementovány některé další metody:

Metody pro podporu událostí:

procedure InvokeEvent(Event : TSQL602Event);

Metoda předá SQL serveru požadavek na vyvolání události Event, na kterou pak mohou reagovat ostatní připojení klienti.

procedure DispatchEvent(Event : TSQL602Event);

Metoda doručí událost Event všem datasetům připojeným k TSQL602Connection tím, že vyvolá příslušné event handlery TSQL602DataSet.OnSQL602Event.

Metody pro podporu práce s atributy proměnné velikosti:

procedure CopyFromFile(FileName : string; Curs : tcurstab; Pos : trecnum; Attr : tattrib; Index : uns16 = NOINDEX);

Procedura sloužící pro kopírování obsahu souboru z disku do databáze do sloupce proměnné velikosti (BLOB nebo CLOB)

procedure CopyToFile(FileName : string; Curs : tcurstab; Pos : trecnum; Attr : tattrib; Index : uns16 = NOINDEX);

Procedura sloužící pro vykopírování obsahu sloupce proměnné velikosti z tabulky a uložení do souboru

function Read_BLOB(Curs : tcurstab; Pos : trecnum; Attr : tattrib; Index : uns16 = NOINDEX) : Pointer;
function Read_BLOB(Curs : tcurstab; Pos : trecnum; Attr : tattrib; Index : uns16; var Len : uns32) : Pointer; overload;

Funkce načtou hodnotu atributu proměnné velikosti do paměťového bloku alokovaného pomocí funkce GetMem. Tento blok je nutné později uvolnit pomocí FreeMem. Ukazatel na blok se vrací jako hodnota funkce. Je-li potřeba velikost přečteného sloupce proměnné velikosti, druhá varianta funkce ji vrací v parametru Len.

Metody pro zjištění a nastavení objektových práv (nikoliv práv k datům!):

function GetObjPrivils(SubjName : string; SubjCateg : tcateg; ObjName : string; ObjCateg : tcateg; Effective : Boolean) : TSQL602Rights;
procedure SetObjPrivils(SubjName : string; SubjCateg : tcateg; ObjName : string; ObjCateg : tcateg; Rights : TSQL602Rights);

Metoda GetObjPrivils vrací a SetObjPrivils nastavuje práva subjektu k objektu v aktuální aplikaci.

SubjName Jméno subjektu (uživatele, skupiny, role)
SubjCateg Kategorie subjektu (CATEG_USER, CATEG_GROUP, CATEG_ROLE)
ObjName Jméno objektu
ObjCateg Kategorie objektu (CATEG_TABLE, CATEG_DOMAIN, ... - deklarované v unitě SQL602_x)
Effective Příznak efektivní / přímá práva
Rights Sada práv typu TSQL602Rights
TSQL602Rights = set of TSQL602Right;
TSQL602Right = (rghtRead, rghtWrite, rghtInsert, rghtDel, rghtGrant, rghtNewRead,
         rghtNewWrite, rghtNewDel);

Konstanta rghtRead označuje právo použít objekt, konstanta rghtWrite právo editovat objekt, konstanta rghtDel právo zrušit (vymazat z aplikace) objekt, konstanta rghtGrant právo poskytnout tato práva ostatním subjektům. Zbylé konstanty se při nastavování práv k objektům nepoužívají. Právo vytvářet objekty se nastavuje na jiné úrovni (není API).

function ExecuteSQLStatementP(Statement : string; const Args: array of const) : Variant;

Umožňuje jedním voláním provést SQL příkaz Statement, který může mít libovolný počet vstupních parametrů a nejvýše jeden výstupní (hlavní význam je pro rychlé SELECT INTO). Vstupní parametry se předávají v poli Args, hodnoty z pole Args se přiřazují jednotlivým parametrům podle pořadí v jakém se parametry vyskytují v SQL příkazu. Výstupní parametr (nebo první z více) se vrací jako hodnota funkce, pokud provedení SQL příkazu skončí s chybou SQ_CARDINALITY_VIOLATION, vrací Null.

var Val : string;
Val := Conn.ExecuteSQLStatementP('SELECT Text INTO :Result FROM Tab WHERE IDi = :Par1 AND IDs = :Par2', [10, 'Test']);

function ExecuteSQLStatementV(Statement : string; const Args: array of const) : Variant;

Obdoba ExecuteSQLStatementP s tím, že parametry příkazu, kromě výstupního parametru se specifikují pomocí %konvence jako v případě Delphi funkce Format. Tím je umožněno parametrizovat i ty složky SQL příkazu, které jinak parametrizovat nelze, např. jméno tabulky nebo jméno sloupce.

Val := Conn.ExecuteSQLStatementV('SELECT %s INTO :Result FROM %s WHERE ID = 5', ['MujSloupec', 'MojeTabulka']);

procedure ReCreateIndex(TableName : string);

Obnoví (přebuduje) indexy tabulky TableName; je-li jako TableName předán prázdný řetězec, obnoví indexy ve všech tabulkách v aplikaci.

function ToLocale(Value : string) : string

Provede konverzi zadaného řetězce ze systémového kódování připojeného SQL serveru do kódování, které je nastaveno na klientském počítači. Obvykle není potřeba, protože tato konverze se děje automaticky.

function ToSysCharSet(Value : string) : string

Provede konverzi zadaného řetězce z kódování klientského počítače do systémového kódování připojeného SQL serveru. Obvykle není potřeba, protože tato konverze se děje automaticky.

procedure ProcessNotifications

Zajistí doručování notifikačních zpráv od SQL serveru - viz příklad níže.


Pro potřeby potomků jsou určeny metody:

procedure DoBeforeConnect; virtual;

procedure DoAfterConnect; virtual;

procedure DoBeforeDisconnect; virtual;

procedure DoAfterDisconnect; virtual;

procedure DoOnServerDown; virtual;

Tyto procedury umožňují v třídě potomka provádět před připojením, po připojení, před odpojením, po odpojení od SQL serveru a při ztrátě spojení potřebné akce.

procedure DoSetApplication(Appl : string); virtual;

Umožňuje v třídě potomka provádět při nastavování aplikace další akce.

function DoPasswordExpired(User : string; var Pw : string) : Boolean; virtual;

Umožňuje v třídě potomka reagovat na vypršení hesla.

procedure DoOnServerMessage(Msg : string); virtual;

Umožňuje v třídě potomka reagovat na zprávu zaslanou klientům z řídicího panelu. Od verze 9.Události komponenty

procedure BeforeConnect(Sender: TObject);

procedure AfterConnect(Sender: TObject);

procedure BeforeDisconnect(Sender: TObject);

procedure AfterDisconnect(Sender: TObject);

Rutiny umožňující v aplikaci provádět potřebné akce před připojením, po připojení, před odpojením a po odpojení od SQL serveru. Argumentem Sender je instance třídy TSQL602Connection, která událost vyvolala.

procedure BeforeSetApplication(Sender: TObject);

procedure AfterSetApplication(Sender: TObject);

Umožňují v aplikaci provádět před a po nastavení databázové aplikace další potřebné akce. Argumentem Sender je instance třídy TSQL602Connection, která událost vyvolala.

function PasswordExpired(Sender : TSQL602Connection; User : string; var Pw : string) : Boolean;

Umožňuje aplikaci ošetřit chybu, kdy se nepodařilo přihlášení uživatele, protože vypršela platnost hesla. Parametrem Sender je objekt třídy TSQL602Connection, na kterém k chybě došlo, parametrem User je jméno uživatele, který se neúspěšně hlásil, parametrem Pw je výstupní proměnná, prostřednictvím které vrátí aplikace nové heslo. Pokud obslužná rutina úspěšně nastaví pomocí metody Set_password nové heslo, vrátí ho prostřednictvím parametru Pw a jako funkční hodnotu vrátí true, bude pokračovat proces aktivace spojení na databázi, jinak bude aktivace přerušena výjimkou.

procedure OnProgress(Sender: TSQL602Connection; Num0, Num1 : cardinal);

Umožňuje aplikaci zobrazit informace o postupu operace. K tomu, aby server zasílal informace o postupu, je nutné nastavit ProgressModulus na nenulovou hodnotu. Na platformě Linux není tato událost implementována. Argumentem Sender je instance třídy TSQL602Connection, která událost vyvolala. Num0 a Num1 - indikace postupu, zpravidla počet doposud zpracovaných záznamů a celkový počet záznamů.

procedure OnEventThreadStart(Sender : TSQL602Connection; var User : string; var Pw : string);

Umožňuje aplikaci provést potřebné operace před spuštěním vlákna, které sleduje výskyt databázových událostí, umožňuje určit na účet, kterého uživatele má sledovací vlákno běžet. Pokud procedura vrátí v parametrech User a Pw jméno a heslo, poběží vlákno na účet zadaného uživatele, jinak poběží stejný účet jako hlavní vlákno.

procedure OnServerDown(Sender : TSQL602Connection);

Umožňuje aplikaci provést potřebné operace pokud server skončil nebo se rozpadlo síťové spojení. Následující deaktivační akce tj. odemykání zámků, deaktivace datasetů, SQL příkazů a procedur, ukončování spojení apod. proběhnou v tichosti, jiné požadavky na server vyvolají znovu výjimku s chybou CONNECTION_LOST, ale už bez události OnServerDown.

procedure OnServerMessage(Sender : TSQL602Connection; Msg : string);

Umožňuje aplikaci reagovat na příchozí zprávu od jiného klienta (pouze při síťovém spojení). Od verze 9.

procedure TMainForm.SQL602Connection1ServerMessage(Sender: TSQL602Connection; Msg: String);
begin
 ShowMessage('A message from the server '+Sender.ServerName+':'+Chr(10)+Msg);
end;

Má-li se okno se zprávou z předchozího příkladu objevit okamžitě po zaslání zprávy, je třeba ve funkci volané na Application.OnIdle volat metodu ProcessNotifications třídy TSQL602Connection, která zajistí doručování zpráv od serveru.

//po loginu
... 
 Application.OnIdle := MyIdleHandler;
...

procedure TMainForm.MyIdleHandler(Sender: TObject; var Done: Boolean);
begin
 SQL602Connection1.ProcessNotifications;
end;


Příklad

procedure DoNewConnect(srvname : string);
var
 nam,psw : String;
begin
 if LoginDialog(srvname,nam,psw) then begin
  Screen.Cursor := crSQLWait;
  with SQL602Connection1 do begin
   ServerName := srvname;
   LoginPrompt:= FALSE;
   UserName := nam;
   Password := psw;
   Application := '';
   try
    Connected := TRUE;
   except
    on e:ESQL602Exception do HandleBadConnect(e);
   end;
  end;
  if SQL602Connection1.Connected = TRUE then begin
  ...
  end;
 ... 
 end; 
end; 

procedure TMainForm.HandleBadConnect(e: ESQL602Exception);
begin
 Screen.Cursor := crDefault;
 if (e.Error=142) or (e.Error=149) then
   ShowMessage('Chybné přihlašovací údaje!')
 else
   ShowMessage(e.ErrorMessage);
end; 

Seznam subsekcí: