602SQL-Úplná dokumentace Index  

TSQL602Indexes

Delphi / Kylix

Zjednodušená deklarace třídy:

type TSQL602Indexes = class(TStringList)
public
 property Connection : TComponent;		
 property Application : string;	
 property Table    : string;			
 property UniqueOnly : Boolean;	
 
 function FindKey(Key : string) : TSQL602Index;	
end;


Popis

Pomocná třída zpřístupňuje seznam indexů databázové tabulky, tj. seznam objektů třídy TSQL602Index. Třída nemá ikonu na liště 602CDK. Prostřednictvím zděděné vlastnosti TStringList.Objects[cislo] lze přetypováním získat objekt třídy TSQL602Index s popisem specifikovaného indexu. Názvy indexů jsou ve zděděné vlastnosti Strings.
type TSQL602Index = class(TObject)
  Name    : string;    // Jméno indexu
  IndexType : TIndexType;  // Typ indexu
  Definition : string;    // Definice indexu
end;

type TIndexType = 
(
  itPrimary  = 1,      // Primární klíč
  itUnique  = 2,      // Unikátní index 
  itNonUnique = 3       // Neunikátní index
);


Unit

SQL602Strings, Defs

Vlastnosti komponenty

Connection : TComponent

Připojení na SQL server, lze použít TSQL602Connection i TDBX602Connection.

Application : string

Jméno databázové aplikace (schématu), do které tabulka patří. Není-li specifikováno, hledá se tabulka v aplikaci zadané v Connection.Application.

Table : string

Jméno databázové tabulky, jejíž indexy má komponenta poskytnout. Povinný údaj.

UniqueOnly : Boolean

Má-li hodnotu true, poskytne komponenta seznam pouze unikátních indexů, má-li hodnotu false (default), půjde o seznam všech indexů.Metody komponenty

function FindKey(Key : string) : TSQL602Index;
Vrací popis indexu objekt třídy TSQL602Index, který popisuje index, jehož definice je dána argumentem Key. Pokud takový index neexistuje, vrátí funkce nil. Metodu lze použít pouze pro jednoduché indexy tvořené jménem jednoho sloupce. Složené indexy a indexy tvořené výrazem takto vyhledat nelze.

Příklad

Vytvořit větev TreeView s indexy vybrané tabulky, podle typu indexu přiřadit jinou ikonu

procedure TMainForm.FillIndexes(N: TTreeNode);
var
 IndexList : TSQL602Indexes;
 i : integer;
 TN : TTreeNode;
begin 
 IndexList := TSQL602Indexes.Create;
 IndexList.Connection := SQL602Connection1;
 IndexList.Table := N.Text;
 for i := 0 to IndexList.Count - 1 do begin
  TN := TreeView1.Items.AddChild(N.getFirstChild,IndexList.Strings[i]);
  case TSQL602Index(IndexList.Objects[i]).IndexType of
   itPrimary : TN.ImageIndex := 15;
   itUnique : TN.ImageIndex := 14;
   else    TN.ImageIndex := 16;
  end;
 end;
 IndexList.Free;
end;