602SQL-Úplná dokumentace Index  

TSQL602Tables

Delphi / Kylix

Zjednodušená deklarace třídy:

type TSQL602Tables = class(TStringList)
public
 property Connection : TComponent;	
 property Application : string;	
end;


Popis

Pomocná třída zpřístupňující seznam tabulek zvolené databázové aplikace. Tentýž seznam lze (složitěji) získat pomocí obecnější třídy TSQL602ObjBrowser.Třída nemá reprezentaci (ikonu) na liště 602CDK.

Unit

SQL602Strings

Vlastnosti komponenty

Connection : TComponent;

Spojení na SQL server, může se jednat o odkaz na komponentu třídy TSQL602Connection nebo TDBX602Connection.

Application : string;

Jméno databázové aplikace (schématu) seznam jejíchž tabulek má komponenta poskytovat. Bere se v úvahu, pouze pokud se liší od aplikace z Connection.Application.Příklad

Naplnit listbox seznamem tabulek:

var
  i     : integer;
  TableList : TSQL602Tables;
begin
  TableList      := TSQL602Tables.Create;
  TableList.Connection := SQL602Connection1;  // včetně aplikace
  for i := 0 to TableList.Count-1 do begin
    ListBox1.Items.Add(TableList[i]);
  end;
  TableList.Free;
end;