602SQL-Úplná dokumentace Index  

Systémový dotaz _IV_PROFILE

Systémový dotaz _iv_profile vrací výsledek profilování SQL serveru.

Při zobrazení informací do okna (pomocí položky Profiler ve složce Systém/Nástroje) jsou názvy sloupců gridu jsou přeloženy (jména v závorkách) a mohou být v jiném než zde uvedeném pořadí.

Popis sloupců

Jméno sloupce Typ Obsah
Category_name (Jméno třídy) CHAR(31) Jméno třídy sledované skutečností ("Critical section", "Record lock", "Index page lock", "Activity", "Routine", "SQL statement", "Thread"). Kritické sekce mají pro správce serveru minimální význam, ostatní stojí za pozornost. Aktivita se týká zápisů a čtení z disku a lze sledovat např. účinnost interní keše při opakovaném odpovídání dotazu apod.
Object_number (Číslo objektu) INT Slouží pouze k rozlišení objektů stejných jmen a většinou jej lze ignorovat. Na řádcích týkajících se kritických sekcí je to interní číslo kritické sekce. Na řádcích týkajících se vláken je zde unikátní číslo session vlákna.
Object_name (Jméno objektu) CHAR(31) Jméno rutiny na řádcích profilujících provádění rutin, nebo jméno tabulky na řádcích profilujících čekání na zámky. Na řádcích týkajících se kritických sekcí je to interní jméno kritické sekce. Na řádcích týkajících se vláken je zde jméno vlákna přidělené procedurou _sqp_set_thread_name nebo NULL. Pro aktivitu (na disku) se zde rozlišuje zápis na disk a čtení z disku.
Line_number (Číslo řádky) INT Číslo řádky se uplatní pouze tehdy, pokud se provádí profilování po jednotlivých řádkách v rutinách. Ukazuje dobu strávenou provedením tohoto řádku rutiny.
SQL CLOB Text SQL příkazu, který se profiluje. Příkazy obsažené v rutině uložené na serveru se neprofilují (resp. profilují se pouze v rámci profilování rutin po řádkách).
Hit_count (Počet přístupů) INT Udává počet provedení rutiny nebo SQL příkazu resp. počet čekání na zámek resp. počet vstupů do kritické sekce. U řádků označující vlákna udává počet požadavků na server. U řádků aktivity udává počet zápisů a čtení z disku.
Brutto_time (Čas brutto) NUMERIC(9,3) Čas strávený v rutině (v kritické sekci, vlákně apod.) ve vteřinách (s přesností na tisíciny vteřiny).
Netto_time (Čas netto) NUMERIC(9,3) Čas strávený v rutině ve vteřinách. Dva poslední údaje se liší v rutinách a SQL příkazech, které volají provádění jiných rutin - netto čas je brutto čas zmenšený o čas strávený v jiných rutinách. Případný čas strávený čekáním na zámek nebo na vstup do kritické sekce je však zahrnut v brutto i netto sloupci.

Příklad

Vybrat údaje týkající se pojmenovaných vláken:

SELECT object_name, hit_count, brutto_time, netto_time 
FROM _iv_profile
WHERE category_name='Thread' AND object_name IS NOT NULL