602SQL-Úplná dokumentace Index  

Systémové dotazy _IV_TABLE_COLUMNS a _IV_VIEWED_TABLE_COLUMNS

Odpověď na systémové dotazy _iv_table_columns a _iv_viewed_table_columns obsahuje jeden řádek pro každý sloupec tabulky resp. uloženého dotazu na serveru. Sloupec DELETED není uváděn. Skryté sloupce (sloupce začínající _W5_) uváděny jsou.

V odpovědi jsou tyto sloupce:

Jméno sloupce Typ Obsah
Schema_name CHAR(31) jméno schématu (aplikace), do něhož tabulka nebo dotaz patří
Table_name CHAR(31) jméno tabulky nebo dotazu, v nichž je sloupec obsažen
Column_name CHAR(31) jméno sloupce
Ordinal_position INT pořadové číslo sloupce v tabulce nebo odpovědi na dotaz (číslováno od 1)
Data_type INT typ sloupce vyjádřený číslem z tabulky typů 602SQL serveru
Length INT maximální délka hodnoty ve sloupci (v bajtech), definováno pro znakové a binární řetězce a CHAR. Řetězce v UNICODE mají skutečnou délku 2x větší.
Precision INT počet desetinných míst, pokud je pevný (scale) - definováno pro typy NUMERIC či DECIMAL)
Default_value CLOB implicitní hodnota definovaná pro sloupec (pouze pro tabulky)
Is_nullable BOOLEAN příznak, zda sloupec smí mít hodnotu NULL
Value_count INT nepoužito ve verzi 9
Expandable BOOLEAN nepoužito ve verzi 9
Wide_char BOOLEAN příznak, zda řetězec znaků je v UNICODE
Ignore_case BOOLEAN příznak, zda se při třídění řetězce ignoruje velikost písmen
Collation_name CHAR(20) jméno způsobu národního třídění
With_time_zone BOOLEAN časový údaj je uložen v UCT a je přenositelný mezi časovými zónami
Domain_name CHAR(31) jméno domény určující typ sloupce, prázdné pokud typ není definován prostřednictvím domény (pouze pro tabulky)
Hint_caption CHAR(31) předepsaná popiska sloupce
Hint_helptext CLOB předepsaný nápovědný text; začíná-li znakem ^, bude zobrazen v bublině
Hint_codebook CLOB zvolený číselník (jméno pevného dotazu nebo SELECT), z něhož se berou hodnoty do předepsaného comba, které se nabízí místo editační složky
Hint_codetext CHAR(31) jméno sloupce z předešlého dotazu, který tvoří textovou nabídku comba
Hint_codeval CHAR(31) jméno sloupce z předešlého dotazu, který obsahuje přeloženou hodnotu
Hint_oleserver CLOB nepoužito ve verzi 9

Odpověď na tento dotaz může být značně rozsáhlá, proto doporučujeme ji omezit vhodným podmínkami na jméno schématu a jméno tabulky (dotazu) v klauzuli WHERE.


Příklad:

zjistit jména sloupců z tabulky Moznosti v aplikace Anketa:

SELECT Column_name, Data_type
FROM  _iv_table_columns
WHERE schema_name = 'Anketa'  AND table_name = 'Moznosti'