602SQL-Úplná dokumentace Index  

Chyby při překladu

Čísla chyb v rozmezí 1000 až 1999 znamenají chyby při překladu (dotazu, SQL příkazu apod.).

Ve všech případech se chyba i s popisem promítne do logu serveru, je-li zapnuto trasování uživatelských chyb.

Mnohé chyby zde uvedené se vztahují k syntaktickým chybám ve formulářích a klientských programech, které nejsou již od verze 9 podporovány.


V tabulce je uvedeno vždy číslo chyby a její popis:

1003 Neuzavřený komentář
1004 Řetězec znaků přesahuje řádku (zřejmě chybí ukončovací uvozovky)
1005 Rekurze na lokálních rutinách není povolena
1006 Očekávám typ
1007 Očekávám levou hranatou závorku ( [ )
1008 Očekávám pravou hranatou závorku ( ] )
1009 Očekávám operátor dvě tečky (výběr z multiatributu)
1010 Očekávám celé číslo
1011 Očekávám 'of'
1012 Chyba v mezích pole
1013 Pole je příliš velké
1014 Očekávám identifikátor
1015 Očekávám rovnítko
1016 Nepřípustný znak v textu programu
1017 Očekávám čárku
1018 Očekávám středník nebo 'end'
1019 Očekávám středník
1020 Očekávám deklaraci nebo 'begin'
1021 Podprogramy nelze vnořovat
1022 Očekávám levou závorku
1023 Očekávám pravou závorku
1024 Očekávám dvojtečku
1025 Identifikátor označuje nepřípustný objekt
1026 Výraz musí být typu Boolean
1027 Očekávám 'do'
1028 Očekávám ':='
1029 Očekávám číslo
1030 Musí být celočíselného typu
1031 Nepřípustná operace
1032 Typy nejsou kompatibilní
1033 Peníze nelze navzájem násobit
1034 Není typu záznam
1035 Není to ukazatel
1036 Není typu pole
1037 Identifikátor není deklarován
1038 Očekávám identifikátor složky záznamu
1039 Index musí být celočíselného typu
1040 Očekávám 'then'
1041 Očekávám čárku nebo dvojtečku
1042 Příliš mnoho parametrů
1043 Očekávám tečku
1044 Číslo je příliš velké
1045 Očekávám příkaz
1046 Příliš rozsáhlé proměnné
1047 Příliš velká proměnná
1048 Chyba na konci
1049 Identifikátor deklarován dvakrát
1050 Funkce musí vracet jednoduchý typ nebo řetězec
1051 Chyba ve výstupu kódu - není dost paměti?
1052 Chyba na konci SQL příkazu - obvykle něco "přebývá"
1053 Vnořený přístup do databáze
1054 Chybná délka
1055 Chybný index
1056 Typ není strukturovaný
1057 Pohled neexistuje
1058 Chyba při čtení definice z databáze
1059 Není dost paměti
1060 Očekávám 'to' nebo 'downto'
1061 Nedefinovaný sloupec
1062 Očekávám faktor
1063 Dotaz neexistuje
1064 Nepřípustný argument agregační funkce
1065 Chyba v konstantě typu TIME
1066 Chyba v konstantě typu DATE
1067 Chybné databázové přiřazení
1068 Není to sloupec proměnné velikosti
1069 Požadovaná tabulka neexistuje
1070 Chybný argument příkazu ACTION
1071 Očekávám obrácené lomítko
1072 Očekávám klíčové slovo UNTIL
1073 Nesprávný projekt
1074 Očekávám klíčové slovo END
1075 Nespecifická chyba v definici pohledu
1076 Očekávám řetězec znaků
1077 Nespecifická chyba
1078 Číslo mimo povolený rozsah
1079 Příliš složitý pohled
1080 Očekávám klíčové slovo definice
1081 Špatný identifikátor
1082 Chybné pořadí skupin
1083 Příliš mnoho složek pohledu
1084 Očekávám složku pohledu
1085 Chyba v definici dotazu
1086 Příliš mnoho složek menu
1087 Include neexistuje
1088 Příliš mnoho vnořených include
1089 Duplicita identifikací složek pohledu
1091 Příliš mnoho sloupců
1092 Příliš mnoho indexů k tabulce
1093 Není definován žádný sloupec
1094 Pro tento typ sloupce nelze použít [ ]
1095 Dva sloupce se jmenují stejně
1096 Index má příliš mnoho částí, maximum je 8
1097 V indexu je sloupec nepřípustného typu nebo multiatribut
1098 Klíč indexu je příliš dlouhý
1099 Chyba v syntaxi definice tabulky resp. indexu
1100 Index je příliš složitý
1101 Příliš mnoho tabulek v dotazu
1102 V dotazu chybí FROM
1103 Očekávám jméno tabulky
1104 Chyba v syntaxi dotazu
1105 Chyba v predikátu
1106 Očekávám SELECT
1107 Očekávám FROM nebo čárku
1108 Klauzule WHERE ani GROUP BY nesmí obsahovat agregovanou funkci
1109 Nelze vnořovat agregované funkce
1110 Hvězdičku lze použít pouze ve funkci COUNT(*)
1111 Chybná syntaxe dotazu v jazyce SQL
1112 Po BETWEEN očekávám slovo AND
1113 Očekávám OUTER
1114 Očekávám JOIN
1115 Chyba v klauzuli FROM
1116 Po ORDER resp. GROUP očekávám slovo BY
1117 Chybné jméno typu
1118 Syntaktická chyba v popisu tabulky
1119 Po PRIMARY resp. FOREIGN očekávám slovo KEY
1120 Struktura kurzoru není známa
1121 Očekávám REFERENCES
1122 Sloupec nenalezen
1123 Po DOUBLE očekávám slovo PRECISION
1124 Po NOT očekávám slovo NULL
1125 Toto není příkaz jazyka SQL
1126 Očekávám TO
1127 Očekávám ON
1128 Očekávám INTO
1129 Očekávám VALUES
1130 Argument agregované funkce je nepřípustného typu
1131 Očekávám SET
1132 Kurzor není editovatelný nebo vznikl z více tabulek. Nelze rušit záznamy.
1133 Kurzor není editovatelný. Nelze modifikovat jeho obsah
1134 Uvedeno příliš mnoho hodnot v příkazu INSERT
1135 Dotazy spojené UNION mají nekompatibilní klauzule SELECT
1136 Dotazy spojené UNION mají příliš rozdílné klauzule SELECT
1137 Neplatné číslo pozice v klauzuli ORDER BY
1138 Agregované funkce nelze použít v ORDER BY, nahraďte jménem sloupce (AS)
1139 Očekávám UPDATE
1140 Tento kurzor není editovatelný
1141 Cílová tabulka neobsahuje vhodný index
1142 Duplicita jmen sloupců v popisu tabulky
1143 Tabulka nemůže mít dva primární klíče
1144 Očekávám INDEX
1145 Očekávám AS
1146 Ke sloupci nemáte právo čtení
1147 Tabulka neobsahuje vhodný index
1148 Chyba v příkazu SELECT ve složce combo
1149 Podprogram je příliš velký
1150 Kurzor není editovatelný nebo vznikl z více tabulek. Nelze do něj vkládat.
1151 Chyba v implicitní hodnotě sloupce
1152 Nemáte právo přepisovat tento sloupec
1153 Rekurze v definici dotazu
1154 Chybný znak v binárním literálu
1155 Funkce má předsunutou deklaraci (FORWARD), ale není později deklarovaná
1156 Není deklarován typ, na nějž se používá ukazatel
1157 Neexistuje společný sloupec (pro NATURAL JOIN)
1158 Nemáte právo odkazovat na tento sloupec
1159 Subdotaz nesmí být uvnitř agregační funkce
1160 Očekávám IN
1161 Očekávám prvek data nebo času
1162 Očekávám konstantu typu Boolean
1163 Chybné použití NOT
1164 Subdotaz není skalární (nemá právě jeden sloupec)
1165 Tento SQL příkaz není dovolen v atomickém složeném příkazu
1166 Očekávám IF
1167 Očekávám LOOP
1168 Očekávám RETURNS
1169 Očekávám PROCEDURE
1170 Očekávám klíčový parametr
1171 Stejný parametr specifikován dvakrát
1172 Nevhodný druh parametru
1173 Příkaz RETURN musí být uvnitř funkce
1174 Nelze měnit hodnotu konstanty
1175 Konstantní proměnná musí mít specifikovanou hodnotu
1176 Očekávám SQLSTATE
1177 Očekávám FOR
1178 Chyba ve formátu SQLSTATE
1179 Očekávám FOUND
1180 Interní chyba kompilátoru
1181 Nepřípustný objekt v klauzuli INTO
1182 Očekávám HANDLER
1183 REDO nebo UNDO handler lze použít pouze v atomickém složeném příkazu
1184 Očekávám REPEAT
1185 Očekávám WHILE
1186 Očekávám CURSOR
1187 Očekávám SAVEPOINT
1188 Očekávám CHAIN
1189 Očekávám TRANSACTION
1190 Dvojí specifikace téhož údaje
1191 Specifikace jsou ve vzájemném rozporu
1192 Očekávám CASE
1193 Tato operace není dovolena pro kurzor z příkazu FOR
1194 Požadavek SENSITIVE je v rozporu s definicí kurzoru
1195 Agregační funkce mimo kontext
1196 Očekávám NAME
1197 Tento typ není přípustný
1198 Očekávám OBJECT
1199 Očekávám BEFORE nebo AFTER
1200 Očekávám INSERT, DELETE nebo UPDATE
1201 Očekávám OLD nebo NEW
1202 Transientní tabulky (dočasné tabulky obsahující dotčené záznamy) v triggerech nejsou podporovány
1203 Očekávám EACH
1204 Očekávám ROW nebo STATEMENT
1205 Očekávám TRIGGER
1206 Přiřazení do nepřípustného objektu nebo typu
1207 Tento rys SQL není podporován
1208 Za * nesmí následovat další sloupec dotazu, lze použít tabulka.*
1209 Nelze vytvořit proměnnou typu formulář beze jména (instanci abstraktní třídy)
1210 Formulář vyžaduje projekt daného jména
1211 Druh složky pohledu nemá požadovanou vlastnost nebo metodu
1212 Požadovaná metoda ani vlastnost neexistuje a složky formuláře nejsou známy
1213 THISFORM není v tomto kontextu definováno
1214 Nedefinovaná direktiva preprocesoru
1215 Konec souboru v rozvoji makra
1216 Direktiva není zde přípustná
1217 Konec souboru uvnitř podmíněného překladu
1218 Požadovaný objekt aplikace je chráněný (šifrovaný). Nelze do něj nahlédnout, editovat ani smazat.
1219 Typelib error
1220 Očekávám WITH
1221 Konflikt v parametrech sekvence
1222 Syntaxe neodpovídá nastaveným příznakům kompatibility
1223 V uložené proceduře a triggeru nelze používat proměnné klienta ani dynamické parametry
1224 Pro požadovanou chybu nelze definovat handler
1225 V modulu globálních delarací (MODULE_GLOBALS) nelze definovat rutiny ani kurzory
1226 Požadovanou akci smí provést pouze uživatel obsazený do role autor aplikace
1227 Očekávám EXISTS
1228 Příliš složitý dotaz
1229 Debugger nemůže vyhodnotit funkci
1230 Syntaktická chyba v klauzuli LIMITS (fulltext)
1231 Návěští (label) smí být pouze uvnitř bloku BEGIN...END