602SQL-Úplná dokumentace Index  

Interaktivní návrhář DAD

Interaktivní vizuální návrhář DAD souborů slouží k názorné editaci DAD uložených jako objekt v databázi.

DAD je v editoru reprezentován ve formě stromu. První položka obsahuje globální údaje týkající se celého DAD. Druhá a také poslední položka reprezentuje element, který bude na XML souboru na nejvyšší úrovni. Ostatní položky jsou zanořeny do tohoto elementu, popisují strukturu XML souboru (vnořené elementy, atributy, text) a mohou obsahovat odkazy na sloupce a tabulky z databáze nebo na proměnné či konstanty.

Vytvoření nového DAD

DAD je v aplikaci uložen mezi přenosy. Nový DAD se vytváří pomocí společného wizardu pro nový transport zapnutím volby Vytvořit popis přenosu: XML soubor <-> databáze. Na následující stránce wizardu se volí zdroj dat pro DAD a tím i typ DADu: je-li zvolena tabulka, vznikne DAD analytický, je-li vybrán SQL dotaz, vznikne DAD syntetický. I toto nastavení lze později editací DADu změnit.

Editace DAD

Editor otevřete tak, že na řídicím panelu označíte zvolený DAD a provedete příkaz Modifikovat.

Pro každou položku ve stromu DAD lze otevřít dialog s jejími parametry. Protože každý element je ve stromu reprezentován vždy dvěma položkami (počáteční a koncový tag), obě otevírají tentýž dialog. Dialog se otevírá klávesou Enter na vybrané položce, poklepáním myší nebo z kontextového menu pomocí příkazu Upravit.

Na každé položce lze vyvolat její kontextové menu pomocí pravého tlačítka myši nebo pomocí zvláštního aplikačního tlačítka na klávesnici. Příkazy v menu nabízejí možné editační akce. Pro elementy je možné vyvolat menu na počátečním i ukončujícím prvku - menu je v obou případech totožné.

Nové prvky se přidávají obvykle dovnitř editovaného prvku, tzn. na nižší úroveň (odpovídající příkazy menu jsou Vložit subelement elementu <jméno>, Vložit atribut elementu <jméno> a Vložit text elementu <jméno>). Má-li se vložit element na stejnou úroveň jako je editovaný element, lze použít příkaz menu Vložit element před tento element. Při vkládání se respektuje toto pořadí prvků uvnitř každého elementu: napřed atributy, pak přímý text a nakonec elementy nižší úrovně.

Prvky lze ve stromu přesouvat metodou "drag-and-drop" nebo pomocí schránky, do níž se prvek nejprve vystřihne a poté se vloží na jiné místo. Vyjmutí prvku provádí příkaz kontextového menu nebo kombinace kláves CTRL X, vložení provádí příkaz kontextového menu nebo kombinace kláves CTRL V. Při veškerých přesunech se spolu s elementem přesouvají všechny elementy, které jsou do něho zanořené.

Prvek lze zrušit příkazem z kontextového menu nebo klávesou Delete. Před zrušením elementu budete dotázáni, mají-li se zrušit i všechny vnořené subelementy. Vnořené atributy budou zrušeny.

Menu umožňuje uložit návrh, opustit návrhář, zkontrolovat logickou správnost návrhu a použít návrh pro import nebo export dat.

Hromadné vložení sloupců tabulky

Pro elementy svázané se jménem tabulky je aktivní příkaz menu Vložit subelementy pro všechny sloupce. Jednorázové vytvoření elementů obsahujících text spojený se obsahem sloupce a případné umazání nepotřebných sloupců je výrazně rychlejší než vkládání potřebných sloupců po jednom.

Přesuny prvků metodou drag-and-drop

Pro přesun elementu na jiné místo ve struktuře stromu uchopíte počáteční tag elementu a upustíte jej na prvek, před nějž se element má vložit.

Pokud potřebujete skupinu subelementů obsaženou v elementu E přesunout o úroveň výše, přetáhněte koncový tag elementu E na první element této skupiny.

Pokud potřebujete skupinu elementů nacházejících se za elementem E přesunout dovnitř elementu E, přetáhněte koncový tag elementu E za poslední element této skupiny.

Testování DAD

Během vývoje DAD lze několika způsoby zkontrolovat, zda je návrh konzistentní a jak funguje:

Návrh DAD lze otevřít v textovém editoru pomocí tlačítka Editovat zdrojový text na řídicím panelu. Při kompilaci v textovém editoru se kontroluje struktura DAD do menší hloubky. Místo, v němž je odhalena chyba, je ukázáno přímo v textu DAD.

Pokud se v návrhu DAD používají odkazy na klientské proměnné (v SQL příkazech a podmínkách či v XML datech), při testování se využijí dočasné proměnné uložené přímo v návrhu DADu.

Práce s klientskými proměnnými v návrháři DAD

Aby bylo možno navrhovat a testovat DAD využívající klientské proměnné, návrhář DAD dovoluje dočasně popsat jména, typy a hodnoty proměnných. Tyto klientské proměnné musí být definovány dříve, než je použijete.

Klientské proměnné popsané v DAD se využijí pouze při práci v interaktivním návrháři. Při použití DAD z externího rozhraní je nutno tyto proměnné popsat (pro PHP je popis zde, pro CDK je zde), parametry použité v návrhu se ignorují.

Příkaz Návrh / Parametry otevírá okno s popisem proměnných. Pro každou proměnnou je nutno zadat jméno, typ a hodnotu. Pro znakové a binární řetězce je nutno zadat délku. Nelze zde zadat typ NUMERIC. Řádek gridu (tj. jedna proměnná) se ruší tak, že se smaže jméno proměnné a zavře se dialog.

Serverové proměnné

Jsou-li v textu SQL SELECTu použity proměnné serveru (tedy neuvozené dvojtečkou), nemůže klientské prostředí analyzovat návrh a proto nemůže otevřít návrhář DAD. V tomto případě editujte návrh ručně v textovém editoru nebo přidejte deklaraci proměnné do Module_globals.