602SQL-Úplná dokumentace Index  

Návrhář procedur a funkcí

K vytváření a modifikování rutin (SQL procedur nebo funkcí) slouží v klientském prostředí textový editor. Při vytváření nové rutiny se prázdný návrh textu rutiny v editoru předvyplní základní kostrou procedury nebo funkce podle typu rutiny, který se volí v dialogu ještě před otevřením editoru (Vytvořit funkci ... nebo Vytvořit proceduru ...). Třetí volba (Vytvořit modul s globálními deklaracemi) nevytváří normální rutinu, ale speciální objekt pevného jména Module_globals, jehož význam a postavení mezi objekty databáze je popsán v kapitole Deklarace objektů v SQL.

Alternativní cestou vytváření, modifikace a rušení rutin jsou SQL příkazy CREATE PROCEDURE | FUNCTION, ALTER PROCEDURE | FUNCTION a DROP PROCEDURE | FUNCTION.

Testování rutin

V kterékoliv části návrhu je možné text rutiny zkontrolovat na syntaktickou správnost příkazem Návrh / Kontrola syntaxe. V případě nalezení chyby syntaxe je chyba oznámena pomocným oknem a kurzor se nastaví poblíž místa výskytu chyby.

Provádění rutin

Rutinu, která je syntakticky správně (tj. jde přeložit) je možné provést příkazem Návrh / Spustit. Otevře se okno Spuštění rutiny obsahující grid, v níž každý řádek odpovídá jednomu parametru rutiny, v případě funkce je jeden řádek navíc pro výsledek funkce. Vstupní parametry jsou označeny v prvním sloupci značkou In, výstupní parametry značkou Out, vstupněvýstupní značkou InOut a výsledek funkce značkou Ret. V dalších sloupcích je jméno a typ parametru, v poslední sloupec je hodnota parametru: vstupní parametry se zde zadávají před provedením, hodnoty výstupních se zde objeví po provedení rutiny. Tlačítkem Spustit se rutina provede. Je-li zatržen checkbox Spustit v debug režimu, neprovede se celá rutina, ale debugger zastaví provádění na prvním příkazu. Více o debugování rutin se dočtete na stránce Debugger.