602SQL-Úplná dokumentace Index  

Návrhář tabulek

K interaktivnímu vytváření a modifikování databázových tabulek slouží prostředí návrháře tabulek. Druhou cestou je použití příkazů jazyka SQL CREATE TABLE , ALTER TABLE nebo DROP TABLE.

Návrhářem sestavený SQL příkaz CREATE TABLE nebo ALTER TABLE je možné si prohlédnout (ne editovat) v okně, které se otevře příkazem menu Návrh / Ukázat SQL příkaz. Příkaz ALTER TABLE je v návrháři vždy (bez ohledu na nastavení SQL serveru) v původní 602SQL syntaxi, poněkud odlišné od normy SQL - podrobnosti viz ALTER TABLE .

Návrhář tabulek se skládá ze dvou části:

Editační akce

Vložení nového sloupce na konecVložte jeho popis do prázdného posledního řádku gridu.
Vložení nového sloupce na poziciNastavte se v gridu na pozici a proveďte příkaz menu Návrh / Přidat sloupec; vložený sloupec je označen zeleně.
Editace hodnot sloupceEditujte hodnoty přímo v gridu; změněný sloupec je označen modře. Změna jména provedena jako zrušení starého a vytvoření nového sloupce. Po provedení modifikace sloupce návrhář umožňuje provést přenos dat ze starého sloupce do sloupce změněného - implicitně navržený přenos můžete upravit na záložce Přenos dat.
Odstranění sloupceNastavte se na daný sloupec a proveďte příkaz menu Návrh / Odstranit sloupec. Je-li na sloupec odkazováno jinde v definici tabulky (např. existuje index na něj), můžete se rozhodnout, zda tyto odkazy v tabulce ponechat či je odstranit spolu se sloupcem. Pokud je ponecháte, pak by mělo následovat vytvoření nového sloupce téhož jména.
Přidání indexuJednoduchý index (na jeden sloupec) se přidá přímo v gridu ve sloupci Index. Složitější indexy se přidávají na záložce Indexy.
Definování referenční integrityV podřízené tabulce se RI definuje na záložce Referenční integrity.

Popis sloupce

Jméno sloupce - do tohoto pole se zapisuje nanejvýš třicetiznakové jméno sloupce, jméno může obsahovat i diakritiku a mezery.

Typ sloupce - zde se volí z nabídkového comba datový typ sloupce nebo uživatelský typ definovaný jako doména.

Délka - pro typ CHAR(n) a BINARY(n) - zapisuje se maximální počet znaků, které se budou moci vložit do sloupce; v současné verzi je omezení délky řetězce 4090 znaků; pro celočíselné typy INTEGER se zde zadává velikost v bajtech: 1 bajt=TINYINT, 2 bajty=SMALLINT, 4 bajty=INT a 8 bajtů=BIGINT pro typ NUMERIC se zde zadává rozsah hodnot v rozmezí 1 až 8 bajtů (tedy ne maximální počet číslic jako v normě SQL pro tento typ, tento tvar z normy návrhář tabulky však použije při vytvoření textu SQL příkazu CREATE nebo ALTER TABLE).

Implicitní hodnota - do tohoto pole se zadává hodnota, která se má objevit v každém novém záznamu v případě, že není zadána explicitně. Hodnota musí být téhož typu jako sloupec. Je povoleno používat obecné výrazy (v kontextu serveru, nikoliv klienta). Časté je použití hodnoty sekvence pro generování unikátních čísel. Přehled speciálních implicitních hodnot naleznete u popisu SQL příkazu CREATE TABLE .

Index - ke každému sloupci můžete vytvořit index. Z nabídky si vyberte jeden z typů:
Primární klíč speciální unikátní index, může být pouze jeden v tabulce; 602SQL sama ho explicitně nepotřebuje, některé externí klientské programy však bez něj nepracují správně
Unikátní hodnoty v indexu se nesmí opakovat, SQL server nepovolí vložení duplicitní hodnoty;
Neunikátní hodnoty se smějí libovolně opakovat
- bez indexu - k tomuto sloupci není index vytvořen
Combo obsahuje vždy typ indexu bez NULL hodnot a s NULL hodnotami - podrobnosti na stránce Indexy k tabulkám.

Lze NULL? - checkbox se vypne tehdy, chcete-li zakázat možnost vložit záznam, který by měl v tomto sloupci prázdnou hodnotu. Je rozumné zkombinovat tuto vlastnost s implicitní hodnotou.

Další parametry se nastavují na jednotlivých záložkách v dolní části okna.

Parametry tabulky specifické pro 602SQL (mimo SQL) se nastavují v okně Vlastnosti tabulky (příkaz menu Návrh / Vlastnosti tabulky). V současné verzi se nastavuje pouze příznak Přidělovat práva k jednotlivým záznamům. Příznak se použije, je-li potřebné, aby jednotlivé záznamy byly chráněny systémem práv - viz Práva k jednotlivým záznamům. V takovéto tabulce bude smět záznam přepsat pouze jeho autor, správce a ti, jimž byla přidělena práva.

Seznam subsekcí: