602SQL-Úplná dokumentace Index  

Návrhář tabulek - stránky s dodatečnými vlastnostmi

Záložka Vlastnosti sloupce

Na této záložce v návrháři tabulek se nastavují doplňující parametry vybraného sloupce. Podle typu sloupce jsou na záložce různé editační prvky:

Pro sloupce typu CLOB nebo CHAR:

Pro sloupce typu TIMESTAMP nebo TIME:

Pro sloupce typu NUMERIC:

Pro sloupce, jejichž typ je určen doménou:

Pro všechny sloupce:

Záložka Indexy

Skupina prvků této záložky v návrháři tabulek slouží k vytváření a editování složitějších indexů než jsou jednoduché indexy pro jeden sloupec definované přímo v gridu u popisu sloupce.

Jméno indexu - podle normy SQL by každý index měl mít své unikátní jméno, na nějž lze odkazovat - pokud jméno nezadáte zde, vytvoří se jméno defaultní `INDEXn`.

Typ indexu - Primární klíč, Unikátní či Neunikátní

Definice indexu - obecně výraz, definující index, většinou však jen jméno jednoho nebo více sloupců případně doplněné o DESC v případě opačného řazení, např. column1,column2 DESC

Včetně NULL? - má index obsahovat i hodnoty NULL? - problematika NULL v indexech viz použití indexů...

Editace indexů

Nový index vytvoříte tak, že ve volném řádku gridu vyplníte alespoň jméno a definici podmínky a stisknete Enter. Odstranění indexu provedete tlačítkem Odstranit index. Přidáte-li nové indexy k tabulce nebo změníte-li existující indexy, pak počítejte při opouštění tabulky s časovou prodlevou nutnou na vybudování indexů.

Záložka Podmínky

Skupina prvků této záložky v návrháři tabulek slouží k vytváření a editování integritních omezení.

Jméno podmínky - podle normy SQL by každá podmínka měla mít své unikátní jméno, na nějž lze odkazovat - pokud jméno nezadáte zde, vytvoří se jméno defaultní `CHECKn`.

Definice podmínky - definice podmínky, např. date_input>=CURRENT_DATE

Odloženo? - tímto nastavením lze stanovit, zda se má porušení podmínky projevit okamžitě (FALSE) nebo až při commitu (TRUE) - podrobnosti zde.

Editace indexů

Novou podmínku vytvoříte tak, že ve volném řádku gridu vyplníte alespoň jméno a definici podmínky a stisknete Enter. Odstranění podmínky provedete tlačítkem Odstranit podmínku.

Záložka Referenční integrity

Skupina prvků této záložky v návrháři tabulek slouží k vytváření a editování referenčních integrit k tabulce. Referenční integrita (RI) se definuje vždy v tabulce podřízené (nebo z diagramu).

Jméno - podle normy SQL by každá RI měla mít své unikátní jméno, na nějž lze odkazovat - pokud jméno nezadáte zde, vytvoří se jméno defaultní `FOREIGN_KEYn`

Místní sloupec(ce) - sloupec (jeden nebo více) z editované tabulky, který tvoří klíč RI. Combo nabízí jediné možné sloupce (ty, které jsou v indexu)

Vzdálená tabulka - nadřízená tabulka (číselník) RI

Vzdálený sloupec(ce) - sloupec (jeden nebo více) z nadřízené tabulky, který tvoří cizí klíč RI. Combo nabízí jediné možné sloupce (ty, které jsou v unikátním indexu).

ON UPDATE - pravidlo, co se má stát s hodnotou v podřízené tabulce při změně hodnoty cizího klíče v nadřízené tabulce

ON DELETE - pravidlo, co se má stát při smazání záznamu v nadřízené tabulce s odpovídajícími hodnotami v tabulce podřízené. Nabízejí se následující možnosti reakce:
Rollback editační akce porušující referenční integritu se nezdaří.
Zapsat NULL v připojených záznamech podřízené tabulky se do sloupců, které podřízený záznam propojují s nadřízeným záznamem, zapíše hodnota NULL;
Zapsat implicitní v připojených záznamech podřízené tabulky se do sloupců, které podřízený záznam propojují s nadřízeným záznamem, zapíše implicitní hodnota určena v definici tabulky;
Kaskádní změna změna hodnoty provedená v nadřízené tabulce se provede i na klíčích v podřízených záznamech (podřízené tabulky)
Kaskádní zrušení při zrušení nadřazeného záznamu se zruší všechny k němu připojené podřízené záznamy.

Odloženo? - tímto nastavením lze stanovit, zda se má porušení RI projevit okamžitě (FALSE) nebo až při commitu (TRUE) - podrobnosti zde.

Editace

Novou RI vytvoříte tak, že ve volném řádku gridu vyplníte alespoň první čtyři sloupce a stisknete Enter. Odstranění podmínky provedete tlačítkem Odstranit referenční integritu. Jednodušeji lze referenční integrity definovat pomocí diagramů.

Záložka Tipy pro sloupce

Tato záložka v návrháři tabulek umožní k jednotlivým sloupcům přidat dodatečné informace, které se použijí při otevření tabulky do gridu z Řídicího panelu. Tyto informace se v definici tabulky uloží jako komentář, takže nijak neovlivňují back-end aplikace.

Záhlaví - text, který se použije v záhlaví sloupce v gridu

Nápovědný text - text, který se objeví jako nápověda na status baru nebo v bublině (tooltipu) při vybrání položky v gridu.

Nápovědný text do bubliny - přepínač mezi zobrazením help textu v bublině a na status baru

Pro datové typy, u nichž má smysl zadávat hodnoty pomocí nabídky v combu, je přístupná další skupina složek.

Dotaz vracející nabídku - jméno pevného dotazu z téže aplikace (resp. přímo SELECT), který se použije k naplnění comba, jež se objeví místo jednoduché složky; dotaz musí obsahovat alespoň ty sloupce, které jsou zadány níže

Sloupec s textem nabídky - jméno sloupce z předešlého dotazu, který tvoří textovou nabídku comba

Sloupec s překladem - jméno sloupce z předešlého dotazu, který obsahuje přeloženou hodnotu (pouze pro typy, které vyžadují překládané combo)

Záložka Přenos hodnot

Tato záložka v návrháři tabulek popisuje pravidlo, odkud a jak se mají přenést hodnoty do sloupce, který byl změněn či vytvořen.

Implicitní konverze: <popis> - přenese se původní obsah sloupce; nabídne se při změně typu nebo jména sloupce v těch případech, kdy lze provést implicitní konverze (např. z SMALLINT na INT, z CHAR(n) na CLOB apod.).

Implicitní hodnota sloupce (nebo NULL, není-li určena) - původní hodnota se neuplatní, sloupec bude mít hodnotu podle své nastavené Implicitní hodnota nebo NULL; nabídne se při vložení nového sloupce nebo nejde-li provést implicitní konverze.

Hodnota výrazu zadaného níže - do editačního pole Výraz pro nový sloupec zapište výraz, popisující, co se má přenést do pozměněného či nového sloupce. Ve výrazu lze použít odkazy na sloupce tabulky před změnou vypsané v seznamu v dolní části.