602SQL-Úplná dokumentace Index  

Návrh XML formulářů

602SQL od verze 10 disponuje jednoduchým rozhraním pro prohlížení a editaci dat z databáze. Využívá k tomu web XML rozhraní, které poskytuje a přijímá data od externího programu 602XML Filler (zdarma pro všechny). Vlastní formuláře a sestavy se navrhují programem 602XML Designer (komerční program).

XML formuláře fungují v této verzi pouze v prostředí Windows. O přenesení pod Linux se uvažuje.

I když lze vygenerovat počáteční návrh XML formuláře a vhodné DAD automaticky, pro smysluplné využití tohoto rozhraní je třeba velmi dobře zvládat:

  1. Návrh XML formulářů pomocí programu 602XML Designer, včetně normy XPath - viz dokumentace k tomuto programu;
  2. Návrh a použití DAD transformací pro XML přenosy oběma směry;
  3. Databázový backend 602SQL serveru (tj. návrh tabulek, domén, dotazů, programování triggerů a procedur v jazyce SQL, sekvence) - viz kompletní kapitola Jazyk SQL;

Sestavy a formuláře

Sestavou se myslí needitovatelný XML formulář, který zobrazuje data z připraveného dotazu. V sestavě lze k těmto datům přidat tzv. agregační funkce. V současné verzi 602XML Designeru lze využívat funkce definované normou XPath 1.0, tedy Sum, Count a jejich kombinací také Avg. Data se do XML sestavy vloží pomocí XML přenosu, přičemž objekt DAD je možno nechat vygenerovat automaticky při návrhu (nebo samozřejmě si jej připravit předem).

Formuláře jsou XML formuláře umožňující vkládání nebo editaci dat. Prostředníkem mezi XML formulářem a databází je dvojice objektů DAD, první, který plní formulář a druhý, který vkládá nebo přepisuje data v tabulkách.

Návrhář XML formulářů

Základní tvar nejjednodušších XML formulářů se vytváří s pomocí integrovaného wizarda, který v několika krocích provede uživatele výběrem typu formuláře, zdroje dat a v případě sestav i její složitější strukturou.

Prvním společným krokem je vybrání jména XML formuláře a jeho typ. Nabízí se tři základní typy: Sestava, Vstupní formulář a Editační formulář. Dále se vybere základní tvar:

U všech iniciálních formulářů se předpokládá další úprava v prostředí 602XML Designeru. Iniciální návrh je nutno v 602XML Designeru explicitně uložit a ukončit Designer - tím se návrh podepíše a je možné s ním dále pracovat (tj. otevírat).

Druhým krokem pro XML formuláře naplněné při otevření daty (tj. sestavy a editační formuláře) je vybrání počátečního zdroje dat. K dispozici jsou varianty Tabulky, Uložené dotazy, SQL dotazy zadané textem dotazu - z těchto zdrojů se automaticky vygeneruje a uloží do aplikace DAD se jménem zadaným v poli Jméno pro DAD, nebo se použije varianta DAD - již dříve připravený DAD vhodné struktury.

Sestava

U sestavy je možné navrhnout její strukturu a agregační funkce na třetí stránce wizarda. Zde se v horní části nachází strom XML elementů ze zdrojového DADu a ve spodní části grid se seznamem subelementů a atributů elementu vybraného nahoře.

Ubrat sloupec sestavy V gridu ve spodní části označte řádek a stiskněte klávesu Del.
Přidat sloupec sestavy Nelze, neplatí pro agregáty.
Přidat agregační funkci Pro vložení agregační funkce je nutno ve stromu elementů stát o úroveň výše než je počítaný subelement. V gridu ve spodní části se zpřístupní další sloupce a nový agregát se vytvoří jejich vyplněním (nový řádek se vloží z klávesnice pomocí šipky dolů). Ve sloupci Element vyberete z nabídky počítaný element, v Nadpis zvolíte textovou popisku, v poli Agregát se zvolí typ agregační funkce a v poli Agregátní element se zadá jméno datové vazby, která vznikne v 602XML Designeru pro tuto počítanou položku.
Změnit umístění agregátu V gridu, kde se zadávají agregáty, lze s řádkami posouvat pomocí Drag&Drop - přesuňte řádek s agregátem před nebo za řádek s elementem s navázanými řádky zdroje dat. Agregát bude před nebo za všemi záznamy.

V návrhu XML formuláře jako sestava vznikne sada polí s výstupní hodnotou, jejichž obsah se načte již při otevření - pomocí parametru zadaného v okně Možnosti formuláře na záložce Ostatní, vlastnost Soubor s XML daty. Cesta ke XML datům z databáze je dána výrazem popsaným na stránce Integrace formulářů s databází.

Formulář pro vkládání dat

Ve druhém kroku wizarda pro vstupní formulář se vybírá DAD, pomocí něhož se data vložená do 602XML Filleru zapíší do databáze. Seznam nabízí analytické DADy v aktuální aplikaci, DAD se automaticky nevytváří.

V návrhu XML formuláře vznikne (kromě editačních polí) také profil na odeslání dat pomocí HTTP požadavku ve tvaru daném výrazem posaným na stránce Integrace formulářů s databází. Pomocí přidávání opakovacích sekcí ve Filleru lze zadat najednou víc než jeden záznam.

Formulář pro editaci dat

Editační XML formulář je kombinací obou předchozích typů: prvním DADem se naplní Filler, data se editují a poté pomocí HTTP požadavku na odeslání dat se vrátí přes druhý DAD do databáze.

DADy použité pro editační formulář musí prakticky splňovat následující:

Úložiště formulářů

XML formuláře se častěji nevytvářejí zde popsaným způsobem, ale způsobem opačným - navrhuje se vzhled formuláře a teprve poté se hledá a navrhuje datová interpretace polí ve formuláři. Pokud mají být formuláře i v tomto případě uložené v databázi, tak bývá nejjednodušší vytvářet je mimo klientské prostředí a hotové je importovat a případně upravit HTTP požadavky.