602SQL-Úplná dokumentace Index  

Uživatelské složky

Objekty v rámci jedné aplikace lze rozdělit do několika složek (folderů). Složky jsou společné pro všechny kategorie. Složky lze do sebe i zanořovat (tj. ve složce lze vytvořit další složku atd.). Objekt tedy může patřit do kategorie a do složky. Nepatří-li objekt do žádné složky (implicitní stav), říkáme, že objekt je v kořenu kategorie. Objekt patří právě do jedné složky nebo do kořene.

Zobrazení folderů

Způsob, jakým jsou foldery zobrazeny ve stromu objektů na Řídicím panelu, lze ovlivňovat pomocí příkazů menu Zobrazení:

Kategorie pod složkami + NE prázdné Složky pod kategoriemi
zobrazení: Kategorie pod složkami zobrazení: Složky pod kategoriemi

Změna zobrazení nemá vliv na umístění objektů ve folderech.

Zařazení objektu do složky

Nový objekt vzniká v aktuálně vybrané složce, je-li ze stromu jasné, o jaký typ objektu se jedná (Složky pod kategoriemi zapnuto). Při importu se zařadí do té složky, ve které byl při exportu (složky se importují dříve než ostatní objekty). Objekty lze mezi složkami libovolně kopírovat (pomocí klávesnice nebo Drag&Drop).

Vytvoření složky

Nová složka na nejvyšší úrovni (v rootu) se vytváří pomocí příkazu Vytvořit složku z popup menu aplikace (Kategorie pod složkami) nebo z popup menu kterékoliv z kategorií ve stromu (Složky pod kategoriemi). Složky nižších úrovní (tzv. subsložky) se vytvářejí pomocí téhož příkazu z popup menu pro složku (v obou zobrazeních).

Zrušení složky

Pro zrušení složky použijte příkaz Vymazat. Podle způsobu zobrazení jsou možné dvě situace:

Přesun složek

Nejen jednotlivé objekty nebo skupiny objektů, ale i celá kompletní složka se všemi podsložkami a všemi objekty v nich lze přenést do clipboardu a vlepit na jiné místo téže nebo jiné aplikace (nebo i jiného serveru, je-li klient přihlášen na více serverů současně). Použijte příkazy popup menu, tlačítka na liště nebo Drag&Drop.

Přenos v rámci jedné aplikace se provádí jako přesun (tj. Vyjmout objekty a Vlepit objekty), aby nedošlo k duplicitě objektů, mezi aplikacemi jako kopie (tj. Zkopírovat objekty a Vlepit objekty)