602SQL-Úplná dokumentace Index  

Obsah tabulky či dotazu v gridu

Základním nástrojem pro prohlížení a editaci dat v tabulkách či odpovědích na dotazy je okno nazývané Grid. Pomocí gridu lze nahlížet i na data z ODBC zdrojů dat, plná editační funkčnost gridu však v tomto případě není zaručena (záleží na vlastnostech ODBC driveru příslušné databáze.) Okno tvoří dvourozměrná tabulka, kde řádky odpovídají databázovým záznamům a sloupce gridu jednotlivým sloupcům tabulky či dotazu. Názvy sloupců v záhlaví gridu jsou tvořeny sloupci zdroje dat (tabulky či dotazu). Při návrhu tabulky je možné zvolit zástupné jméno pro grid místo jména sloupce tabulky (záložka návrháře Tipy pro sloupce). Font použitý pro záhlaví a pro obsah buněk lze zvolit v sekci Řídicího panelu Lokální nastavení. Ke gridu přísluší vlastní lišta a příkazy menu Data. Záznamy v gridu lze třídit a vybírat podle hodnot sloupců.

Posun po záznamech a sloupcích

V každém okamžiku práce s gridem je jeden záznam tzv. aktivní. Aktivní je ten záznam, který se edituje nebo ten, který má kolem některé z jeho složek tlustší rám (tzv. aktivní buňka). Při otevření gridu je aktivní vždy první záznam a jeho první buňka. Aktivní záznam ani aktivní buňka nemusejí být vždy ve viditelné části gridu. Pozici aktivního záznamu můžete sledovat na status baru, kde se vypisuje: Záznam N z M případně Záznam N z neznámého počtu.

Posuny v gridu mohou být chápány dvěma způsoby: změnit pozici aktivního záznamu nebo změnit výsek viditelných záznamů bez změny aktivního záznamu. Pro první případ slouží posun pomocí tlačítek na liště či odpovídajících příkazů v menu Data. Posun beze změny aktivního záznamu se provádí pomocí svislého scrollbaru. Pozor: v gridech obsahujících větší množství záznamů poloha táhla nevyjadřuje poměr počtu záznamů před a za běžnou pozicí, protože okno gridu dosud neví, kolik záznamů bude zdroj dat obsahovat! Ke zjištění skutečného počtu záznamů pomůže skok na poslední záznam tlačítkem z lišty.

Z klávesnice lze posouvat jen aktivní záznam, a to pomocí šipek nahoru a dolu a pomocí kláves Page Down a Page Up. Kombinace Ctrl+šipka dolů skočí na konec gridu, ale pouze v případě, že je konec znám. Není-li tomu dosud tak, skočí na poslední známý záznam. Ctrl+šipka nahoru skočí na začátek.

Ke skoku na konec z klávesnice lze využít skok na fiktivní záznam pomocí klávesy Insert.

Posun vlevo či vpravo v rámci záznamu se provádí obdobně: pomocí šipek či kláves End a Home s posunem aktivity nebo pomocí vodorovného scrollbaru beze změny aktivity buňky. Klávesa Enter dělá totéž co šipka vpravo, navíc při dosažení konce záznamu přejde na nový záznam. Posun na konkrétní sloupec známého jména lze provést pomocí příkazu Přejít na sloupec v menu Data nebo klávesami Ctrl+G.

Editace dat

Editovat lze pouze jedinou buňku v aktivním záznamu. Přechodem na jinou buňku téhož záznamu se editační režim ukončí, ale změna se neuloží. Teprve změna aktivního záznamu uloží změny. Rozeditovaný záznam, dosud neuložený do databáze, je označen křížkem v levém záhlaví řádku.

Druhy buněk

Pro naprostou většinu datových typů se v gridu používá jednořádková editační složka. Pro typ BOOLEAN se používá checkbox, který nabývá tří stavů (TRUE, FALSE a NULL). Pro typ CLOB a NCLOB se používá samostatné okno editoru. V návrháři tabulek lze pro určité sloupce, které se plní hodnotami z číselníku, zvolit místo editačního pole combo plněné právě zvoleným číselníkem (záložka návrháře Tipy pro sloupce). Pro binární typy proměnné velikosti (BLOB a PICTURE) grid neumožňuje zobrazit ani editovat obsah - místo něho je pouze nápis s názvem typu.

Editací gridu se spouštějí případné triggery a akce referenční integrity. Těmito akcemi vyvolané změny ve stejném gridu se projeví až po překreslení jeho obsahu. Editací gridu nelze obejít omezení dané definicí tabulky (unikátní indexy, podmínky apod.)

Editační režim

Aby se mohla buňka záznamu editovat, musí se přepnout do zvláštního režimu, tzv. režimu editačního. Přepnutí do editačního režimu se provádí pro všechny typy buněk poklepáním na neaktivní buňku, kliknutím na aktivní buňku nebo klávesou F2. Pro většinu typů s výjimkou Checkboxu lze také přímo do aktivní buňky začít zapisovat novou hodnotu. Pro Checkbox se používá klávesa Space (mezerník) - další stisky téže klávesy přepínají hodnoty checkboxu.

Ukončení editačního režimu se provede klávesou Esc (změny se odvolají), klávesou Enter nebo Tab (změny se uloží do buňky). Kliknutí do jiné buňky gridu se změny uloží, vede-li klik do jiného záznamu, uloží se změn i do databáze.

Výjimkou při zápisu hodnoty do buňky bez editačního režimu je stisk klávesy F12 na editační složce pro DATE, TIME či TIMESTAMP - obsah buňky se okamžitě změní na aktuální datum resp. čas.

Formát buněk jednotlivých typů je dán nastavením v sekci Lokální nastavení. Odlišně zapsané hodnoty se neuloží. Týká se to zvláště formátů data a času a zápisu reálných čísel.

Vkládání záznamů

Pro vložení nového záznamu se využívá poslední řádek gridu, označený v záhlaví hvězdičkou, tzv. fiktivní záznam. Tento záznam není součástí zdroje dat, dokud nedojde k jeho uložení. Tím se stane platným záznamem a fiktivní záznam se objeví opět na konci. Pozor: pozici nového záznamu v tabulce po vložení nelze nijak ovlivnit a není ani zaručeno, že nový záznam bude "na konci" tabulky!

Na fiktivní záznam se vždy nastavíte pomocí klávesy Insert.

Rozeditovaný fiktivní záznam lze uložit tak, že se změní pozice aktivního záznamu (z klávesnice nejrychleji šipkou nahoru nebo klávesou Insert).

Označování a mazání záznamů

Záznam, který se má smazat, je nutno nejprve vybrat (vyselektovat), nestačí tedy aby byl záznam aktivní. Výběr záznamu se provede kliknutím na záhlaví řádku nebo klávesami Ctrl+Space. Tím se zaktivní příkaz menu Vymazat označené záznamy, kterým smazání provedete (před vlastním smazáním budete ještě varování). Se stejným významem lze použít tlačítko na liště.

Tento příkaz maže najednou všechny záznamy, které jsou v té chvíli označeny. Označení více řádků provedete tak, že myší označíte první řádek a další pak současně s držením klávesy Ctrl. Souvislou množinu záznamů lze označit také tak, že myší označíte první a poté poslední spolu s klávesou Shift.

Smazat všechny záznamy v gridu lze příkazem Data / Vymazat všechny záznamy nebo označit všechny záznamy kliknutím na spojnici záhlaví řádků a sloupců a poté zavolat Data / Vymazat označené záznamy nebo použít tlačítko na liště.

Pro mazání většího počtu záznamů používejte raději SQL příkaz DELETE nebo Truncate_table - odezva bude výrazně rychlejší.

Překreslení gridu

K překreslení obsahu gridu slouží příkaz menu Data / Překreslit grid (také tlačítko na liště). Obsah gridu se znovu načte ze zdroje dat, pokud je zdrojem dotaz, znovu se vyhodnotí a tím se v něm objeví i záznamy mezitím přidané a smazané jinými klienty. Pozice v gridu se zachová.

Kopírování záznamů přes clipboard

Označený záznam lze pomocí kombinace kláves Ctrl+C přenést do clipboardu. Pomocí Ctrl+V lze záznam vlepit zpět do stejné tabulky, do tabulky se stejnou strukturou nebo do editovatelného dotazu stejné struktury. Provedete-li vlepení na fiktivním záznamu, záznam se vloží, provedete-li vlepení na existujícím záznamu, původní záznam bude přepsán novou hodnotou.

Víc záznamů než jeden přenášet takto nejde.

POZOR! Pro přenášení záznamů nelze použít tlačítka Copy, Paste na liště - ty se týkají pouze objektů na Řídicím panelu!

Seznam subsekcí: