602SQL-Úplná dokumentace Index  

Výběr a setřídění záznamů v gridu

Setřídění záznamů

Pro setřídění záznamů v gridu podle hodnot ve sloupci poklepejte na záhlaví sloupce, pro opačný směr třídění poklepejte podruhé a pro původní stav (nesetříděný) potřetí. Stav je indikován malou šipkou vedle názvu sloupce. Takto lze třídit jen podle jednoho sloupce (pevné délky, nelze třídit podle BLOBů a CLOBů). Pro setřídění podle více sloupců použijte okno Výběr a setřídění.

Výběr záznamů

Hledání konkrétních dat v rozsáhlejším gridu je obtížné a zdlouhavé. Zjednodušit to může zúžení množiny záznamů zadáním vhodné podmínky na hodnoty některých sloupců. K zadání této podmínky slouží speciální okno nazvané Výběr a setřídění. Vyvolat jej lze tlačítkem na liště gridu nebo klávesou F3.

Okno Výběr a setřídění

Okno se skládá ze tří záložek: první (Filtr) slouží k interaktivnímu zadání podmínky pro výběr, druhá (Setřídění) k interaktivnímu zadání podmínky pro setřídění a pomocí poslední (Zadání v SQL) lze obě podmínky zadat přímo zápisem obvyklým v jazyce SQL jako při vytváření dotazu. Po vyplnění jedné nebo více záložek proveďte pomocí tlačítka Kontrola syntaxe ověření syntaktické správnosti zadání a tlačítkem OK podmínky uplatněte.

Filtr

Záložka slouží k jednoduchému vytvoření podmínky typu sloupec operátor hodnota AND sloupec operátor hodnota. Pro složitější podmínky si vytvořte a uložte vlastní pevný dotaz nebo použijte záložku Zadání v SQL.

V prvním sloupečku gridu nazvaném Sloupec vyberte z comba sloupec z tabulky či dotazu, který zobrazuje otevřený grid. Ve sloupečku Oper vyberte operátor a v posledním sloupci zapište hodnotu (pouze pro výběr IS NULL již nezapisujte nic). Pokud nestačí jediná podmínka, můžete pokračovat sejným způsobem na dalším řádku gridu - obě podmínky budou spojeny logickou spojkou AND (tedy uplatní se současně).

Setřídění

Záložka slouží k jednoduchému vybrání sloupců, podle jejichž hodnot se záznamy setřídí. V prvním sloupečku nazvaném Sloupec vyberte z comba sloupec z tabulky či dotazu, který zobrazuje otevřený grid. Ve druhém sloupci DESC zatrhněte checkbox, pokud se má třídit sestupně (od největších hodnot k nejmenším). Pokud nestačí pro setřídění jeden sloupec (tedy požadujete, aby záznamy, které mají v prvním vybraném sloupci stejné hodnoty se třídily ještě podle dalšího sloupce), můžete pokračovat stejným způsobem na dalším řádku gridu.

Zadání v SQL

Do pole Podmínka WHERE zapište podmínku omezující záznamy, např. chcete-li vybrat záznamy, které mají v poli ORDERDATE dnešní datum napište:

orderdate=CURRENT_DATE
Podmínka zde může být libovolně složitá a dlouhá (na rozdíl od zadání na záložce Filtr).

Do pole Klauzule ORDER BY zapište výraz určující setřídění. Možnostmi zápisu se neliší od výběru na záložce Setřídění. Chcete-li záznamy setřídit podle sloupce ORDERDATE od nejnovějších, zapište:

orderdate DESC

Zrušení výběru a setřídění

Ke zrušení veškerých omezení a třídění použijte tlačítko na liště nebo klávesovou kombinaci Shift+F3. Týká se i setřídění pomocí poklepání na záhlaví.