602SQL-Úplná dokumentace Index  

Zamčené aplikace

Požadavky na zajištění aplikace

Při distribuci aplikací uživatelům je třeba naplnit několik bezpečnostních cílů:

  1. umožnit ochranu know-how autora aplikace a znemožnit volné čtení definic jejích komponent;
  2. znemožnit změnu vnitřní logiky aplikace (např. kontrolu vnitroaplikačních licencí) pozměněním aplikace;
  3. chránit data v aplikaci přístupovými právy nejen proti neoprávněným uživatelům, ale případně i proti administrátorovi aplikace.

Tyto cíle jsou splněny v zamčených aplikacích. O tom, zda aplikace bude zamčená, se rozhoduje při jejím exportu: aplikace, která byla exportována jako zamčená, bude zamčená i po importu.

Ochrana citlivých komponent aplikace před vyzrazením

Většina komponent databázové aplikace se za normálních okolností ukládá do databáze v textovém tvaru a je tudíž čitelná pro každého uživatele, který má právo je používat. 602SQL nabízí možnost uložení komponent v šifrovaném tvaru, aby se zamezilo riziku zneužití zdrojových textů z dohotovených aplikací distribuovaných uživatelům.

Autor, který chce šířit aplikaci v šifrovaném stavu, postupuje takto:

Po importu zamčené aplikace:

Pro šifrování je použit kryptograficky odolný generátor pseudonáhodných čísel. Každý objekt je šifrován pomocí jiného klíče, proto případná znalost zdrojového tvaru některých zašifrovaných objektů nenapomůže k dešifrování ostatních. Šifrovat nelze role.

Ochrana neměnnosti a provozuschopnosti aplikace

V importované aplikaci má právo modifikovat její komponenty pouze uživatel obsazený do role Author. To se týká zašifrovaných i nezašifrovaných komponent.

Je-li importována zamčená aplikace, pak žádný uživatel není a nemůže být obsazen do role Author, proto její komponenty nemohou být modifikovány. Nové komponenty lze vytvářet i později modifikovat.

Pokud je záměrem autora aplikace umožnit uživateli, aby za provozu směl modifikovat některé komponenty, pak práva k jejich modifikování přidělí některé jiné roli.

Ochrana dat v aplikaci

Žádná z rolí v aplikaci nemusí mít plná práva ke všem datům. Záleží na záměru autora aplikace, jak přidělí práva k datům rolím definovaným v aplikaci. Proto uživatelé aplikace mohou mít v některých tabulkách soukromá data, která nemůže číst nebo modifikovat ani administrátor aplikace.

Triggery v aplikaci mají neomezený přístup k datům a totéž platí o dotazech a procedurách uložených na serveru, pokud jsou označeny pro provádění v administrátorském režimu.

Je-li aplikace zamčená, pak jsou zablokovány tyto čtyři cesty neoprávněného přístupu k datům:

Všechna výše vyjmenovaná oprávnění má pouze uživatel obsazený do role Author, a nikdo takový v zamčené aplikaci neexistuje. Administrátor zamčené aplikace nemůže do role Author nikoho obsadit.

Upgrade zamčené aplikace

Přechod na novou verzi aplikace se obvykle realizuje importem nových a pozměněných komponent do starší verze aplikace.

Při importu upgrade je importující klient dočasně obsazen do role Author, takže může vytvářet i modifikovat komponenty nad rámec oprávnění uživatelů aplikace.