602SQL-Úplná dokumentace Index  

Okno Monitor

Záložka Monitor

Stránka umožňuje vybrat SQL server, který se bude monitorovat a nastavit některé parametry administrace. Další záložky okna Monitor se zpřístupní až po vybrání serveru z nabídky Monitorovaný server.

Checkbox Přístup pro klienty blokován - zatržením si uživatel (správce) zajistí exkluzivní přístup na server - další přístupy budou odmítnuty. V tomto režimu může správce provádět administrátorské zásahy bez nebezpečí, že jiní klienti budou pracovat s daty. Akce se nezdaří, pokud k serveru je již připojen jiný klient nebo vlákno.

Checkbox Procesy na pozadí povoleny:

Ve střední části je uvedeno jméno uživatele, pod nímž je přihlášen a dále jeho zařazení do administrátorských skupin. Toto zařazení ovlivňuje rozsah činností, které může v okně monitoru provádět.

V pravé části je možné nastavit interval automatického překreslování seznamů klientů, zámků a obsahu logů. Zadává se v sekundách.

Záložka Klienti a vlákna

Na této stránce je uveden seznam všech klientských vláken připojených na SQL server. Každé vlákno tvoří jeden řádek gridu. Jedno vlákno existuje pro každého připojeného uživatele, dále existují vlákna systémová, které spouští sám server (ve sloupci Pracovní mají 1 (=Ano)), a samostatná vlákna spuštěná příkazem CALL DETACHED (ve sloupci Samostatná mají 1 (=Ano)).

Řádky a sloupce gridu obsahují odpověď na systémový dotaz _IV_LOGGED_USERS, názvy sloupců jsou však zkráceny, jsou v jiném než zde uvedeném pořadí a číselné hodnoty jsou nahrazeny slovním vyjádřením.

Práce se seznamem

Pokud není zapnuto automatické překreslování seznamu (na stránce Monitor), je nutné provádět překreslení ručně pomocí akce Aktualizovat seznam z popup menu gridu.

Akce Přerušit klientskou operaci umožní vybranému uživateli přerušit dlouhotrvající akci na serveru (např. zacyklenou proceduru apod.). Nelze přerušit systémová vlákna a samostatná vlákna.

Akce Odpojit klienta od serveru způsobí odpojení vybraného uživatele. Nelze odpojit sama sebe, pracovní nebo samostatná vlákna. Odpojený uživatel dostane zprávu, že databázový server ukončil práci.

Pokud je nutné ukončit pracovní nebo systémová vlákna, použijte checkbox Procesy na pozadí povoleny na záložce Monitor. Více o odpojování klientů různých typů a jejich reakci naleznete zde.

Záložka Zámky

Na této stránce je uveden seznam všech zámků, které jsou v době vytváření dotazu umístěny na záznamech tabulek či na definicích objektů (záznamy systémových tabulek) a zámků na stránkách paměti (týká se zamykání interních struktur jako indexy). Pro každý zámek je v odpovědi na dotaz jeden záznam.

Řádky a sloupce gridu obsahují odpověď na systémový dotaz _IV_LOCKS, názvy sloupců jsou však zkráceny, jsou v jiném než zde uvedeném pořadí a číselné hodnoty jsou nahrazeny slovním vyjádřením.

Odpověď na tento dotaz v době provádění aktualizací dat může být velmi rozsáhlá a může značně zatížit server. To platí zvláště pro automatické překreslování seznamu nastavené na krátký interval.

Práce se seznamem

Pokud není zapnuto automatické překreslování seznamu (na stránce Monitor), je nutné provádět překreslení ručně pomocí akce Aktualizovat seznam z popup menu gridu.

Akce Odstranit zámek způsobí odstranění vybraného zámku. Za normálních okolností by se tato akce neměla provádět, neboť umisťování zámků je v kompetenci SQL serveru. Při nekorektním ukončení klienta však mohou jeho zámky přetrvat, poté je odstranění těchto zámků z tohoto místa výrazně jednodušší než restart SQL serveru.

Záložka Interní

Zde se zobrazují některé interní údaje o stavu serveru (stejné údaje vrací funkce Get_server_info). Slouží k hledání případných problémů ve spolupráci s Hotline.

Hodnota Celkem otevřeno kurzorů: udává počet otevřených kurzorů všemi klienty. Pokud tento údaj stále roste nebo je příliš veliký, znamená to obvykle nějakou chybu v provozované aplikaci.

Hodnota Počet vlastních kurzorů: udává, kolik kurzorů má otevřen klient, který právě pracuje s Monitorem. Hodnota musí být menší nebo rovna předchozímu údaji.

Počet dočasných tabulek: počet pracovních tabulek vytvořených v paměti např. při vyhodnocování grupovaných dotazů.

Paměť využívaná serverem: významný údaj o velikosti paměti alokované SQL serverem. Při běžné práci se po čase ustálí a poté kolísá kolem určité hodnoty. Nesmí stále narůstat - to znamená chybu aplikace, případně nějakou chybu správy paměti. Narůstání nade všechny meze po čase způsobí chybu Vyčerpána operační paměť (145), která může mít i následky v poškození dat.

Pokud není zapnuto automatické překreslování (na stránce Monitor), je nutné provádět překreslení ručně pomocí akce Aktualizovat seznam z popup menu.

Záložka Trasování

Na této stránce je uveden seznam požadavků na trasování. Je možné seznam upravovat přímou editací hodnot v gridu, přidat další editací posledního řádku nebo odstranit požadavek akcí Odstranit požadavek.

Akcí Vytvořit nový dočasný log se otevře dialog pro zadání parametrů nového logu. Po vyplnění se nový log přidá do seznamu logů v combu ve sloupci Jméno logu a je možné jej použít pro některý z požadavků. Také se přidá nová záložka se jménem tohoto logu za záložku Základní log.

Záložka Základní log

Do této stránky se vypisuje obsah základního logu SQL serveru, který se monitoruje. Formát základního logu (i všech logů ostatních) lze nastavit pomocí funkce _sqp_define_log. Obsah logu (to co se loguje) je určen seznamem požadavků ze stránky Trasování.

Pokud není zapnuto automatické překreslování (na stránce Monitor), je nutné provádět překreslení ručně pomocí akce Aktualizovat log z popup menu.

Ve spodní části stránky je editační pole, obsahující vybraný záznam logu - slouží pouze k tomu, aby šel obsah zkopírovat do clipboardu a přenést na jiné místo.