602SQL-Úplná dokumentace Index  

Přehled nastavitelných vlastností serveru

Provozní chování serveru lze ovlivnit nastavením řady vlastností. Níže uvedená tabulka obsahuje přehled vlastností. Jejich podrobnější popis je v dokumentaci u oblasti, kterou každá vlastnost ovlivňuje.

Vlastnosti se obvykle nastavují interaktivně pomocí dialogů klientského provozního a vývojového prostředí. Některé méně významné vlastnosti však lze zapnout pouze tímto způsobem.

Změna hodnoty vlastnosti se většinou projeví po restartu serveru.

Majitelem všech zde uvedených vlastností je "@SQLSERVER".

Komunikace (protokoly a porty)

IPCCommunication Základní meziprocesorová komunikace serveru a klienta na jednom počítači ve Windows; 1 = zapnuto
TCPIPCommunication Síťová komunikace pomocí protokolu TCP/IP; 1 = zapnuto
IPPort Číslo základního portu, na kterém naslouchá SQL server, implicitně 5001. Jediná vlastnost, která lze nastavit (ne však změnit) zápisem do registrů Windows nebo souboru /etc/602sql na Linuxu - využívá se toho při vytváření nové databáze, kdy je třeba, aby již při prvním spuštění byl port nastaven.
ServerIPAddr IP adresa, na které naslouchá SQL server, v tečkové notaci. Musí jít o jednu z IP adres počítače, na němž SQL server běží. Pokud vlastnost není zadána, SQL server naslouchá na všech adresách.
HTTPTunnel Povoluje HTTP tunelování komunikace klienta a serveru na zvoleném portu (obvykle 80). Implicitně je zakázáno.
HTTPTunnelPort Číslo portu pro HTTP tunel. Implicitně je 80.
WebServerEmulation Zapnutí emulace web serveru; 1 = zapnuto
WebPort Číslo portu pro webovou emulaci. Implicitně je 80.
ExtWebServerPort Číslo portu, na němž běží externí web server

Provozní parametry - Nastavení

KillTimeNotLogged Doba v sekundách, po níž server odpojí klienta, který se nepřilogoval.
KillTimeLogged Doba v sekundách, po níž server odpojí přilogovaného nečinného klienta.
SecureTransactions Je-li 1, pak server pracuje v režimu jištěných transakcí.
FlushOnCommit Je-li 1, pak se při každém commitu zapíšou všechny změny na disk.
LockWaitingTimeout Limit času čekání klienta na zámek jiného klienta, v desetinách sekundy.
Frame Space Prostor pro interní cache pro přístup k databázovému souboru, v KB.
Server Memory Počáteční operační paměť serveru, v násobcích 64 KB.
Sort Space Maximální prostor, který se alokuje pro třídění, v KB.
Total Sort Space Maximální prostor, který se alokuje pro všechna souběžně probíhající třídění, v KB.
Tray Icon Určuje způsob zobrazení ikony serveru běžícího jako task. Je-li 1, zobrazuje se malá ikona v "system tray", je-li 0, používá se normální indikace. Týká se pouze Windows.
CloseFileWhenIdle Je-li 1, pak SQL server zavře databázový server na dobu, kdy na něj není připojen žádný klient ani neběží žádné vlákno.
TraceLogCacheSize Velikost cache v bajtech pro každý log vytvořený na serveru. Obsah této cache je přístupný pro klienty.
DailyBasicLog Je-li 1, pak se na konec jména souboru základního logu připojí datum a log pro každý den bude ve zvláštním souboru.
DailyUserLogs Je-li 1, pak se na konec jména souboru uživatelem definovaných logů připojí datum a log pro každý den bude ve zvláštním souboru.
ExtFulltextDir Umístění souborů s fulltextovými indexy v případě, že je ftx systém takto definován. Implicitní stav je nezadáno, adresář je shodný s databázovým souborem.

Provozní parametry - Bezpečnost

DisableAnonymous Je-li 1, pak se na server nemůže připojit anonymní klient.
UnlimitedPasswords Je-li 1, pak uživatelská hesla lze používat neomezený počet krát, za cenu snížené bezpečnosti.
MinPasswordLen Minimální délka uživatelského hesla.
PasswordExpiration Maximální počet dnů platnosti uživatelského hesla (0 - neomezená platnost).
DisableFastLogin Je-li 1, pak se každý nový klient musí přihlásit, i když se připojuje ze stejné síťové adresy, jako již existující klient.
ThrustedDomain Jméno domény, z níž se přebírá přihlášení.
CreateDomainUsers Má-li hodnotu 1, pak se uživatelé přihlášení do domény ThrustedDomain vytvoří na SQL serveru při prvním přihlášení.
ReqCommEnc Je-li nenulové, pak se od síťových klientů vyžaduje šifrovaná komunikace.
ConfAdmsOwnGroups Je-li 1 (impl. stav), může Konfigurační správce (člen skupiny Config_admin) zařazovat uživatele do této skupiny
ConfAdmsUserGroups Je-li 1 (impl. stav), může Konfigurační správce (člen skupiny Config_admin) zařazovat uživatele do skupin
HTTPUser Zde uvedený uživatel je jediný, kdo se může přihlásit k serveru přes HTTP tunel z klientského rozhraní. Implicitní stav je nezadáno, tedy mohou všichni.
DisableHTTPAnonymous Povolit či zakázat anonymní přístup k serveru přes HTTP. Implicitní stav je povoleno, v ostrém provozu je třeba zakázat.

Ostatní

Dir[N] Adresář, z něhož lze použít externí DLL/SO knihovnu. Lze zadat souvisle očíslované vlastnosti Dir1, Dir2 atd.
IP_enabled_addr[N] Seznam IP adres nebo jejich skupin, z nichž je povolen přístup klientů (TPC/IP). Lze zadat souvisle očíslované vlastnosti IP_enabled_addr1, IP_enabled_addr2 atd.
IP_enabled_mask[N] Seznam masek vztahujících se k IP adresám, z nichž je povolen přístup klientů (TPC/IP). Lze zadat souvisle očíslované vlastnosti IP_enabled_mask1, IP_enabled_mask2 atd.
IP_disabled_addr[N] Seznam IP adres nebo jejich skupin, z nichž je zakázán přístup klientů (TPC/IP). Lze zadat souvisle očíslované vlastnosti IP_disabled_addr1, IP_disabled_addr2 atd.
IP_disabled_mask[N] Seznam masek vztahujících se k IP adresám, z nichž je zakázán přístup klientů (TPC/IP). Lze zadat souvisle očíslované vlastnosti IP_disabled_mask1, IP_disabled_mask2 atd.
IP1_enabled_addr[N] Seznam IP adres nebo jejich skupin, z nichž je povolen přístup klientů (HTTP tunel). Lze zadat souvisle očíslované vlastnosti IP1_enabled_addr1, IP1_enabled_addr2 atd.
IP1_enabled_mask[N] Seznam masek vztahujících se k IP adresám, z nichž je povolen přístup klientů (HTTP tunel). Lze zadat souvisle očíslované vlastnosti IP1_enabled_mask1, IP1_enabled_mask2 atd.
IP1_disabled_addr[N] Seznam IP adres nebo jejich skupin, z nichž je zakázán přístup klientů (HTTP tunel). Lze zadat souvisle očíslované vlastnosti IP1_disabled_addr1, IP1_disabled_addr2 atd.
IP1_disabled_mask[N] Seznam masek vztahujících se k IP adresám, z nichž je zakázán přístup klientů (HTTP tunel). Lze zadat souvisle očíslované vlastnosti IP1_disabled_mask1, IP1_disabled_mask2 atd.
IP2_enabled_addr[N] Seznam IP adres nebo jejich skupin, z nichž je povolen přístup klientů (web acces - pouze při emulaci). Lze zadat souvisle očíslované vlastnosti IP2_enabled_addr1, IP2_enabled_addr2 atd.
IP2_enabled_mask[N] Seznam masek vztahujících se k IP adresám, z nichž je povolen přístup klientů (web acces - pouzepři emulaci). Lze zadat souvisle očíslované vlastnosti IP2_enabled_mask1, IP2_enabled_mask2 atd.
IP2_disabled_addr[N] Seznam IP adres nebo jejich skupin, z nichž je zakázán přístup klientů (web acces - pouzepři emulaci). Lze zadat souvisle očíslované vlastnosti IP2_disabled_addr1, IP2_disabled_addr2 atd.
IP2_disabled_mask[N] Seznam masek vztahujících se k IP adresám, z nichž je zakázán přístup klientů (web acces - pouzepři emulaci). Lze zadat souvisle očíslované vlastnosti IP2_disabled_mask1, IP2_disabled_mask2 atd.
Backup... Vlastnosti vztahující se k automatickému zálohování.
BackupZip... Vlastnosti vztahující se ke komprimaci záloh.
NonblockingBackups Přepínač blokující (=0) x neblokující (=1) zálohování (hot backup).
Monitor ... Požadavky na logování určitých události do základního logu serveru.
IntegrCheckInterv Počet sekund mezi automaticky prováděnými kontrolami konzistence databáze. Pokud je 0, automatické kontroly se neprovádějí.
DefaultSQLOptions Nastavení příznaků kompatibility SQL pro každého nově přihlášeného klienta. Číslo zde uvedené je součtem jednotlivých příznaků.
FilEncrypt Způsob šifrování databázového souboru.
DecimalSeparator Znak, který slouží jako oddělovač desetinné části reálného čísla při převodu na string funkcí CAST nebo Real2str.