602SQL-Úplná dokumentace Index  

Textový editor

Editor slouží v klientském vývojovém prostředí 602SQL více účelům:

Vlastnosti editoru textů

Editor textů ve 602SQL je implementován o okně s mnoha přepínatelnými záložkami. Na každé záložce může být zobrazena definice jednoho objektu (libovolného typu, který lze zobrazit nebo upravovat editorem).

Každá záložka si pamatuje provedené editační změny, takže je možné se pomocí příkazu Odvolat vrátit do stavu před editací. Pomocí příkazu Zopakovat je možné odvolat odvolané úpravy.

Každý si může zvolit font a jeho velikost, na které je zvyklý. V textu se barevně odlišují komentáře, příkazy jazyka apod. Toto syntaktické vybarvování respektuje druh textu (není implementováno pro XML formuláře a Stylesheety).

V editoru lze volit mezi vkládáním textu nebo přepisováním (rozlišeno tvarem kurzoru). Při psaní se nové řádky automaticky odsouvají na pozici začátku předchozího řádku. Do textu lze vkládat záložky (bookmarks) a přecházet mezi nimi. Označené bloky řádků lze najednou odsazovat či předsazovat. V textu lze vyhledávat řetězec nebo nahrazovat řetězec jiným. Klávesové ovládání i práce s myší jsou uzpůsobeny zvyklostem editorů ve Windows.

Na informační lince jste průběžně informováni o pozici kurzoru v textu.

Ovládání editoru

Použitelné kombinace kláves

šipky - posun kurzoru všemi směry;

Ctrl+"šipka vpravo" - skok na začátek dalšího slova;

Ctrl+"šipka vlevo" - skok na začátek běžného nebo předcházejícího slova;

Home - skok na začátek řádky;

End - skok na konec řádky;

Page Up - posun o stránku nahoru;

Page Down - posun o stránku dolů;

Insert - přechod mezi vkládacím a přepisovacím režimem

Delete - smazání znaku; na konci řádku způsobí připojení dalšího řádku na konec řádku aktuálního; smazání označeného bloku;

Ctrl+Delete - smazání do konce slova;

Backspace - zrušení znaku vlevo, pokud neexistuje, spojení řádky s předchozí řádkou; smazání označeného bloku;

Ctrl+Z - odvolání poslední změny (Undo);

Ctrl+Y - odvolání posledního odvolání změny (Redo);

Ctrl+A - označení celého textu jako blok;

Ctrl+X - vystřihnutí bloku do schránky;

Ctrl+C - zkopírování bloku do schránky;

Ctrl+V - vlepení obsahu schránky na pozici kurzoru;

TAB - posun kurzoru vpravo na pozici dělitelnou čtyřmi; odsazení označeného bloku o jeden znak vpravo;

Shift+TAB - předsazení označeného bloku o jeden znak vlevo;

Ctrl+F - vyhledání řetězce v textu;

Ctrl+H - nahrazení řetězce v textu;

F3 - zopakování posledního vyhledávání nebo nahrazování;

Ctrl+S - uložení textu do databáze;

Ctrl+Shift+S - zápis textu do databáze pod jiným jménem;

Ctrl+F12 - umístí / odstraní na aktuální řádek záložku (bookmark);

F12 - přesun v textu na další záložku;

Shift+F12 - přesun v textu na předchozí záložku;

Ctrl+Shift+F12 - smazání všech záložek;

Blok textu můžete tak, že podržíte klávesu Shift a přesunete kurzor na opačný konec bloku. Blok se přitom průběžně vybarvuje.

Práce s myší

kliknutí způsobí přesun kurzoru na dané místo;

poklepání označí slovo do bloku;

přesun se stisknutým levým tlačítkem označuje průběžně blok textu;

kliknutí na označený blok a posun se stisknutým levým tlačítkem způsobí přesun bloku na místo, kde se tlačítko uvolní

totéž + klávesa Ctrl způsobí zkopírování bloku

pravé tlačítko vyvolá popup menu s nabídkou akcí pro slovo či blok pod kurzorem