602SQL-Úplná dokumentace Index  

Složka Lokální nastavení

Systémová složka Lokální nastavení (vždy poslední ve stromu objektů na Řídicím panelu) obsahuje nastavení parametrů, které vyžaduje spuštěné klientské prostředí (použité fonty, formáty v gridu) nebo se zde pracuje s poštovními profily či fulltextovými konvertory, které se definují vždy pro lokální počítač.

Zadané údaje se zapisují do registru nebo do textového souboru 602sql.ini.

Font

Zde se volí fonty, které budou použity na různých místech klientského prostředí:

Font se volí ve standardním dialogu, který se otevře po poklepání na ukázce fontu.

Formát dat v gridu

Různí uživatelé mohou mít různé požadavky na způsob zobrazení a zadávání dat v gridu. Různé formáty dat se uplatní zvláště pro čísla s desetinnou částí a pro hodnoty datumu a času. Zvolené formáty se uplatní i na jiných místech mimo gridy, kde je třeba (dialogy, v nichž se zadává např. datum).

Tato nastavení nijak nesouvisejí s formáty dat v SQL (jsou pevně dané normou), s formáty textových dat při exportu (nastavují se zvlášť pro každý přenos), ani s formáty XML dat.

Pokud předpřipravené masky formátů času a data nestačí, můžete si vytvořit masku vlastní přímým zápisem do comba. Platí tato pravidla: znak D značí den, M značí měsíc, Y značí rok a C století, zdvojení (např. MM) znamená uvedení vedoucí nuly apod., h značí hodiny, m minuty, s sekundy a f tisíciny sekundy (pouze u TIME), ostatní jsou oddělovače.

Jazyková podpora klienta

Z tohoto místa se volí jazyková podpora pro spuštěné KLIENTSKÉ prostředí - tedy nikoliv pro databázi (zvoleno v době vytváření databáze a nelze změnit), nikoliv pro řetězce v datech (volí se v definici tabulky zvlášť pro každý řetězcový sloupec) a nikoliv pro okno serveru a hlášené do logu (volí se v okně Správa databáze). Toto nastavení se týká pouze klientského rozhraní spuštěném na tomto počítači.

Volba jazykové podpory se skládá ze dvou částí: volba jazyka, která určuje sadu znaků akceptovanou programem (platí pro Linux) a z přepínače, pomocí něhož přeložíte řetězce použité v menu, dialozích apod. do zvoleného jazyka. Nabídka jazyků se bude podle potřeby rozšiřovat, v současnosti lze použít češtinu, slovenštinu a angličtinu.

Pro zvolený jazyk musí být podpora v použitém operačním systému (musí obsahovat locales daného jazyka). V opačném případě se použije jazyk anglický a při pokusu o změnu vyhlásí program chybu Message catalog not loaded s dalšími podrobnostmi.

Fulltextové konvertory

Má-li 602QSL indexovat binární dokumenty jako DOC, XLS apod., musí umět z těchto dokumentů extrahovat jednotlivá slova. K tomu slouží externí programy nazvané fulltextové konvertory. Zde se volí konvertory pro jednotlivé formáty, případně se zvolí použití OpenOffice.org enginu. Podrobnosti na stránce Fulltextové konvertory.

Na tomto místě se volí konvertory pro server i pro klienta.

Poštovní profily

602SQL server (serverová i klientská část) umožňují pracovat s poštovními zásilkami, tj. odesílat a přijímat elektronickou poštu. Parametry poštovního spojení jsou uloženy v tzv. profilech, které se spravují z tohoto místa. Profily nejsou uloženy v databázi, ale na disku počítače, který je vyžaduje (pracuje-li s poštou SQL server, musí se nalézat na tom počítači, kde je spuštěn SQL server, pracuje-li s poštou klientský program, musí nalézt profily na svém počítači). Pomocí příkazů této sekce editujete profily na lokálním počítači. Podrobnosti o poštovních profilech a o jejich použití se dočtete na stránce Profily poštovních parametrů.

Komunikace se serverem

Na tomto místě je možno ovlivnit některé parametry komunikace 602SQL klientského prostředí s 602SQL serverem. Více podrobností naleznete na stránce Parametry komunikace.

Externí editory

Pro snazší editaci objektů typu stylesheet lze zde zvolit externí editor.

Seznam subsekcí: