602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_export_to_xml

PHP

boolean wb_export_to_xml( resource connection, string dad_ref, string fname, resource cursor [, array hostvars] )


Parametry

connection
Identifikátor spojení na SQL server získaný získaným voláním wb_connect nebo wb_pconnect.
dad_ref
Odkaz na DAD.
fname
Jméno XML souboru, do něhož mají být data vyexportována.
cursor
Identifikátor otevřeného kurzoru, nebo PHP konstanta NULL.
hostvars
Pole s popisem proměnných klienta. Nepovinný parametr.


Od verze

8.1, rozšíření v 10.0

Popis

Funkce provede export dat uvedených v DAD v XML formátu do zadaného souboru fname. V případě analytického DAD je zdroj dat pevně dán popisem v DAD, proto ponechte hodnotu parametru cursor = NULL. V případě syntetického DAD je možno využít popisu v DAD, pak ponechte cursor = NULL, nebo použijte přesměrování na vlastní otevřený kurzor shodné struktury, pak v parametru curs zadejte PHP identifikátor tohoto kurzoru (tj. výsledek volání funkce wb_exec, resp. wb_psql_execute, která otevřela kurzor).

Parametr dad_ref může mít dvě podoby. Je-li ve tvaru jméno_objektu uvozené hvězdičkou (tj. *jméno_objektu), hledá se DAD v otevřené aplikaci jako objekt typu přenos, jinak se definice DAD čte z tohoto parametru.

Vede-li DAD do ODBC zdroje dat (od verze 10), pak spojení na tento ODBC zdroj musí být předem otevřeno pomocí funkce wb_odbc_connect. Vede-li DAD do jiného 602SQL serveru, musí být spojení na tento server předem otevřeno pomocí wb_connect.

Pomocí pole hostvars lze předat popis proměnných klientské PHP aplikace, které mohou být použity v dotazu uvedeném jako zdroj dat v DAD nebo jako proměnné, navázané na určitý element DADu. Pokud proměnné nepoužíváte, buď zcela vynechejte parametr hostvars, nebo jako jeho hodnotu uveďte PHP konstantu NULL. Formát popisu klientských proměnných je uveden na samostatné stránce.Návratová hodnota

V případě úspěchu vrací TRUE, v případě chyby vrací FALSE.

VizPříklad

Uložit XML data z DAD přesměrovaného na proměnný kurzor vytvořený až za běhu skriptu:

  ...
  $dad = "*c_pokus";
  $exfile = "C:\\temp\\pokus.xml";
  $id = 0;

  $sql = "SELECT id_cust, surname, first_name, register_date FROM Customers WHERE id_cust =".$id;
  $cur = wb_exec($conn,$sql);
  $res = wb_export_to_XML($conn, $dad, $exfile, $cur, NULL);
  wb_close($cur);