602SQL-Úplná dokumentace Index  

DAD - zobrazení mezi daty v databázi a v XML souboru

Zobrazení mezi daty v databázi na jedné straně přenosu a daty v XML souboru na straně druhé obstarává tzv. "Dokument Access Definition", krátce DAD. Je to popis, který obsahuje odkazy na data ve sloupcích databázových tabulek (a/nebo případné hodnoty proměnných či konstant) a odkazy na umístění dat v XML souboru. Popisuje transformaci, k níž během přenosu dochází. Obecně lze použít obousměrně - pro přenos XML dat do databáze i pro přenos databázových dat do XML dokumentu.

Interně je DAD uložen ve formě XML dokumentu. Může být součástí databázové aplikace (schématu) jako jeden z objektů uložených pod jménem v databázi. V tom případě se objeví na řídicím panelu mezi přenosy. Kódování tohoto XML dokumentu (není to totéž co kódování XML dat!!) je dáno zvoleným kódováním databázového souboru při vytvoření databáze.

Pro návrh DAD existuje interaktivní grafický návrhář, který je součástí vývojového prostředí 602SQL. DAD lze však také vytvořit a editovat jako prostý text (avšak syntaxe DAD není zde dokumentována). Pro přenos dat lze používat i DAD, který v databázi uložen není.

Syntetický a analytický DAD

DAD může být navržen jedním ze dvou způsobů:

Analytický nebo syntetický druh DAD se volí hned na začátku návrhu tím, jaký zdroj dat zvolíte. Lze jej kdykoliv později změnit.

Pokud má být DAD analytický (použitelný pro import i export dat), první databázovou tabulku můžete zařadit do návrhu již na stránce úvodního wizardu. Další tabulky připojíte v těch elementech, jejichž jedno opakování odpovídá jednomu záznamu v tabulce.

Speciálním případem analytického DADu je DAD vedoucí jen do proměnných (klienta nebo serveru) napojených na elementy či atributy.

Pokud má být DAD syntetický (použitelný pouze pro výstup dat z databáze do XML souboru), může být zdrojem dat libovolný SQL dotaz. Tento dotaz zadáte podle pravidel jazyka SQL do editačního pole v úvodním wizardu. Pokud syntetický DAD má sloužit pro výstup dat z dotazu již uloženého v databázi nebo z databázové tabulky, stačí do dotazu uvést klíčové slovo TABLE a jméno uloženého dotazu nebo tabulky.

Jména sloupců ze zadaného dotazu se budou během návrhu DAD nabízet pro výstup do XML, pokud jako jméno tabulky zvolíte "- base cursor -". Je-li v zápisu dotazu chyba, nelze dialog uzavřít.

Implicitní návrh exportu do XML

Pokud DAD má sloužit k nestrukturovanému přenosu dat mezi tabulkou nebo odpovědí na dotaz a XML souborem, lze automaticky vytvořit jednoduchý implicitní návrh.

Implicitní návrh obsahuje jeden element pro každý sloupec v tabulce resp. v odpovědi na dotaz. Jméno elementu je odvozeno od jména sloupce (POZOR! nejde použít pro tabulku obsahující sloupce, které se liší jen v diakritice!). Tyto elementy jsou vnořeny do elementu opakujícího se pro každý záznam. Jméno tohoto elementu je <row> pro syntetický DAD nebo je stejné jako jméno tabulky pro analytický DAD.

Implicitní návrh se vytváří jednoduchým průchodem wizardem pro návrh.

Seznam subsekcí: