602SQL-Úplná dokumentace Index  

Další vlastnosti XML v 602SQL

Omezení při importu z XML

XML soubor se během importu čte pouze jednou od začátku do konce. Během importu se vkládají záznamy do tabulek tak, že je-li element E1 spojen s tabulkou T1, pak se nový záznam R1 vloží do T1 nejpozději při ukončení elementu E1.

Pokud se element E2 spojený s tabulkou T2 vyskytuje uvnitř elementu E1, pak se záznam R1 vloží do tabulky T1 již před vložením záznamu R2 do tabulky T2. Cílem je zajistit dodržení případných pravidel referenční integrity mezi tabulkami T1 a T2.

Pokud se v elementu E1 za výskytem elementu E2 vyskytuje hodnota nějakého dalšího sloupce S ze záznamu R1, bude dodatečně zapsána do záznamu R1. To má tyto důsledky:

Z toho plyne, že pokud se v XML souboru data vyšší úrovně nacházejí až za daty nižší úrovně, je třeba počítat s postupným zápisem dat při importu a může být i nezbytné odstranit pravidla referenční integrity.

V případě importu do ODBC zdroje dat se dodatečný zápis hodnot popsaný výše neprovádí vůbec. V XML souboru je proto nutné uvést napřed hodnoty z nadřízeného záznamu a až pak hodnoty z podřízených záznamů.

Prozatím neřešené otázky v XML

  1. Vytváření DTD z DAD.
  2. Export dat z tabulky včetně informace o typech (umožnění vytvořit tabulku a naplnit ji daty z jednoho XML souboru).
  3. Při exportu dat zapisovat do XML souboru místo dat pouze URL do databáze odkazující na data (typicky pro obrázky).
  4. Agregační funkce při výstupu do XML (například součet hodnot přes skupinu elementů obsažených v elementu).
  5. Rekurzivní volání exportu/importu.
  6. Speciální akce spouštěné pro záznam vložený importem z XML

Seznam subsekcí: