602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz FOR (SQL)

příkaz_FOR ::= [ návěští : ] FOR řídicí_proměnná AS [ jméno_kurzoru [ SENSITIVE | INSENSITIVE] 
  CURSOR FOR ] specifikace_kurzoru 
DO příkaz… END FOR [ návěští ];

Příkaz FOR slouží k zopakování posloupnosti příkazů pro všechny řádky odpovědi na dotaz zadaného specifikací kurzoru. Provádění příkazu skončí předčasně tehdy, provede-li se příkaz LEAVE na vnější návěští nebo dojde k chybě.

V příkazech obsažených uvnitř příkazu FOR lze s hodnotami sloupců na aktuálním řádku kurzoru pracovat pomocí zápisu ve tvaru:

řídicí_proměnná.jméno_sloupce

Lze použít např. pro předání hodnoty sloupce proceduře - viz příklad 2. Pokud však opačně přiřadíte sloupci novou hodnotu, na datech v databázi se to neprojeví.

Pro editaci sloupce je nutno použít příkazu UPDATE CURRENT OF, pak se na sloupce odkazuje pouze jejich jménem, bez řídicí proměnné (viz příklad 1). Kurzor v tomto případě nesmí být INSENSITIVE - pokud ano, změny se neuloží.

Je-li uvedeno koncové návěští, pak musí být uvedeno také stejné počáteční návěští. Uvnitř příkazu FOR nesmí být žádný příkaz označen stejným návěštím.

Význam specifikace kurzoru a specifikací SENSITIVE a INSENSITIVE je popsán v části o deklaraci kurzoru.

Je-li uvedeno jméno kurzoru, lze toto jméno uvnitř příkazu FOR používat v příkazech UPDATE CURRENT OF a DELETE CURRENT OF, ale nikoli v příkazech OPEN, CLOSE nebo FETCH.


Příklad použití č.1:

Změňte cenu u položek ceníku takto: položky ceníku začínající na X +10%, začínající na A +100%, ostatní smazat.

PROCEDURE ZmenaCeniku();
BEGIN 
 FOR radek AS curcen SENSITIVE CURSOR FOR 
  SELECT cislo_pol, cena
  FROM Cenik
 DO 
  BEGIN
   IF SUBSTRING(radek.cislo_pol FROM 1 FOR 1) = 'X' THEN 
    UPDATE SET cena = cena*1.1 WHERE CURRENT OF curcen;
   ELSEIF SUBSTRING(radek.cislo_pol FROM 1 FOR 1) = 'A' THEN 
    UPDATE SET cena = cena*2 WHERE CURRENT OF curcen;
   ELSE
    DELETE WHERE CURRENT OF curcen;
   END IF;
  END;
 END FOR;
END;

Příklad použití č.2:

Příklad z aplikace Knihovna - zrušit rezervace knih, které jsou rezervovány déle než limit.

PROCEDURE CancelRes(IN lim INT);
BEGIN

 DECLARE PROCEDURE CheckResBook(code CHAR(8)); // pomocná lokální procedura
 BEGIN
  DECLARE pocet INT;
  SELECT COUNT(co) INTO pocet        // kolikrát je daná kniha rezervována?
  FROM Rezervace
  WHERE Rezervace.co = code;

  IF pocet = 1 THEN             // pouze jednou, pak odstraň označení
   UPDATE Knihy
   SET Knihy.rezervovana = FALSE
   WHERE Knihy.kod = code;
  END IF;
 END;

 FOR radek AS pomc SENSITIVE CURSOR FOR   // pro všechny rezervace po limitu proveď
  SELECT * 
  FROM Rezervace
  WHERE CURRENT_DATE - Rezervace.dat_rez > lim
 DO BEGIN
   CALL CheckResBook(radek.co);      // změň příznak, je-li rezervace jediná
   DELETE WHERE CURRENT OF pomc;      // smaž záznam v tab. Rezervace
  END;
 END FOR;
END

Příklad použití č.3:

Průchod tabulkou:

FOR radek_tabulky AS TABLE Tabulka_pokusna DO
 ...
 CALL Log_write(radek_tabulky.sloupec1);
END FOR;