602SQL-Úplná dokumentace Index  

Konfigurace řádkového klienta

Součástí instalace 602sql serveru pro Linux je i jednoduchý řádkový (konzolový) klient. Je dodáván jak v přeložené podobě (602cliXX v adresáři /usr/bin) tak i v podobě komentovaného zdrojového kódu jako příklad programování 602sql klientů pomocí C/C++ API.

Konzolový klient se spouští příkazem 602cliXX (kde X je číslo verze). Jeho vzhled a funkčnost je možné modifikovat množstvím přepínačů, které se zadávají z příkazové řádky, pokud nejsou zde uvedeny, čtou se z konfiguračního souboru /etc/602sql. Pro vypsání všech přepínačů použijte příkaz

602cliXX -h

V konfiguračním souboru v sekci [.602client] je možno uvést (předdefinovat) tyto údaje:

ServerName=jméno registrovaného serveru
LoginName=uživatelské jméno
Password=heslo
Application=jméno aplikace
DispAttrName=0|1 (zobrazit názvy sloupců při SELECTu)
DispAttrType=0|1 (zobrazit typy sloupců při SELECTu)
DispRecNum=0|1 (zobrazit číslo záznamu při SELECTu)
DispMode=0|1 
DispDescr=0|1 
DispTextLen=bajty (počet znaků sloupců prom. délky)
Verbose=0|1 (méně|více sdílný režim)
Není-li uvedeno jméno a heslo, klient se přihlásí jako Anonymous. Parametr DispMode volí způsob zobrazení záznamů při SELECTu: 0=zobrazí se jeden záznam, každý sloupec na jednom řádku; 1=zobrazí se každý záznam na jeden řádek. Parametr DispDescr přidává dodatečné informace k zobrazení některých sloupců (kód znaku u Charu, počet bajtů Textu apod. )

Hodnoty přepínačů uvedené na příkazové řádce mají přednost před hodnotami z konfiguračního souboru.

Práce s klientem

Po úspěšném přihlášení k serveru se objeví speciální prompt (602cliXX:)pro zadání SQL příkazu. Mezi již zadanými příkazy se můžete pohybovat pomocí šipek. Příkazy se provádějí na stisk klávesy Enter. V případě otevření dotazu SELECT se na konzoli vypíše obsah odpovědi, v případě jiného příkazu se vypíše reakce serveru (buď chybové hlášení nebo potvrzení provedení). Konzolový klient se ukončí klávesou q.

Kromě SQL příkazů lze zadat několik speciálních příkazů:
connect <server>připojit se k novému serveru (zatím bez přihlášení)
login <jmeno> [<heslo>]přihlásit se (po úspěšném connect)
serversvypsat seznam serverů, na něž se lze připojit
application <jmeno aplikace>otevřít aplikaci ve zvolené databázi
statuszobrazit parametry současného připojení
helpnápověda

Import aplikace

Je-li třeba importovat aplikaci prostřednictvím řádkového klienta, použijte jej ve tvaru:
602cliXX [-s<ServerName> -l<Login> -p<Password>] -i<AplFile> [-I<ImportFlags> -A<AlternateName>]
Jsou-li jméno serveru a uživatel vynechány, musí být uvedeny v konfiguračním souboru (viz výše). Jako AplFile se zadává celá cesta k APL souboru s definicí aplikace. Hrozí-li duplicita jmen aplikací na serveru, můžete ji vyřešit pomocí parametrů ImportFlags a AlternateName s významem stejným jako ve funkci Import_appl_param.

Použití ve skriptech

Konzolového klienta lze také využít jako součást skriptů (např. instalačních). Nejjednodušším příkladem je provedení posloupnosti SQL příkazů uložených v textovém souboru (každý příkaz na novém řádku, ne SELECT). Nechť se soubor jmenuje input.sql; vykonání příkazů zajistí skript

cat input.sql | 602cliXX &>/dev/null
V tomto příkladě se předpokládá načtení parametrů klienta z konfiguračního souboru.