602SQL-Úplná dokumentace Index  

TSQL602ODBCConnection

Delphi / Kylix

Zjednodušená deklarace třídy:

type TSQL602ODBCConnection = class(TComponent);
published
 property DataSourceName : string;
 property UserName    : string;
 property Password    : string;
 property LoginPrompt  : Boolean;
 property ParamPrompt  : Boolean;
 property Connected   : Boolean;

public

 property Connection : t_pconnection; // pouze pro čtení
 
end;


Popis

Komponenta umožňuje vytvořit spojení na ODBC zdroj dat, které je možné použít pro přenosy dat mezi ODBC zdrojem dat a 602SQL databází, resp. souborem na disku, resp. jiným ODBC zdrojem dat v komponentě TSQL602DataTransport nebo pro XML přenosy mezi ODBC zdrojem dat a souborem resp. proměnnou v komponentě TSQL602XML.

Třída není určena k obecné práci s daty z ODBC zdroje dat, k tomuto účelu jsou v Delphi komponenty standardní.Unit

SQL602

Vlastnosti komponenty

DataSourceName : string

Jméno ODBC zdroje dat přesně tak, jak je zaregistrováno v ODBC Manageru .

UserName : string

Jméno uživatele.

Password : string

Heslo uživatele.

LoginPrompt: Boolean

Příznak, má-li se zobrazovat přihlašovací dialog. Pokud má hodnotu true, zobrazí se při aktivaci spojení dialog pro zadání uživatelského jména a hesla. Má-li hodnotu false, provede se přihlášení podle hodnot vlastností UserName a Password. Vyžaduje unitu DBCtrls

ParamPrompt : Boolean

Má-li hodnotu false, pokusí se komponenta vytvořit spojení pouze na základě nastavených vlastností. Pokud hodnotu true, pak se může při aktivaci spojení otevřít dialog ODBC driveru, který umožní od uživatele získat chybějící údaje potřebné k připojení na zdroj dat.

Connected : Boolean

Příznak připojení k ODBC zdroji dat. Nastavením hodnoty vlastnosti se provede vlastní aktivace nebo deaktivace spojení.

Connection : t_pconnection

Kontext spojení na ODBC zdroj dat potřebný pro případné volání funkcí z 602SQL API.Příklad

odbc        := TSQL602ODBCConnection.Create(Self);
odbc.DataSourceName := 'Databáze MS Access';
odbc.UserName    := 'Spravce';
odbc.Password    := 'Tajne';
odbc.Connected   := true;