602SQL-Úplná dokumentace Index  

Debugger

Součástí klientského vývojového prostředí 602SQL je do editoru integrovaný ladící systém (krátce debugger) usnadňující nalezení a odstranění chyb v procedurách a triggerech v jazyce SQL. Debugger umožňuje krokovat program, nořit se hlouběji do podprocedur, vyhodnocovat výrazy, sledovat a měnit hodnoty proměnných apod.

Při ladění spolupracují dva klienti stejného serveru - laděný klient, který volá uložené procedury nebo spouští triggery, a ladící klient, který může krokovat a sledovat aktivitu laděného klienta. Laděný klient se spustí a ukončí automaticky při začátku a konci ladění. Laděný klient vyžaduje volnou licenci.

S debugováním rutin úzce souvisí i profilování běhu rutin - vyhledávání úzkých (zdržujících) míst v kódu.

Zahájení ladění

Otevřte proceduru, kterou budete ladit v editoru, a proveďte akci Spustit (z lišty nebo z menu). 602SQL se poté pokusí proceduru přeložit. Pokud se při překladu objeví nějaká chyba, budete na ní obvyklým způsobem upozorněni a k fázi ladění se vůbec nedostanete. Proběhne-li překlad bez chyby, objeví se okno se seznamem parametrů procedury a s checkboxem Spustit v debug režimu v dolní části. Je-li tento checkbox zatržen, bude zahájen ladící běh. Tento běh se ovšem hned na první řádce procedury zastaví. Objeví se menu debuggeru a na ovládací liště tlačítka řídící debugger. Od tohoto okamžiku máte možnost program ladit.

V okně editoru vidíte vždy zvýrazněnou řádku programu, která se právě má provést (modrá barva řádky a šipka na levém okraji okna). Červeně je označena řádka obsahující případný breakpoint. Rozložení oken klientského prostředí se změní podle nastaveného layoutu pro debug režim.

Během ladění programu nelze přepisovat jeho zdrojový text. Lze v něm ovšem vyhledávat řetězce stejným způsobem, jako při práci s editorem.

Připojení se debuggerem k běžícímu klientovi

Ladit a krokovat procedury na serveru je možné i v situaci, kdy jsou procedury volané klientem, který sám ladění neumožňuje (např. se jedná o zkompilovaný EXE soubor). Postup je pak následující:

  1. spustit laděného klienta (tj. vývojové prostředí), otevřít do editoru proceduru, kterou chceme ladit a umístit do ní breakpoint (i když nebude vložen BP, zastaví se debugger na prvním řádku první procedury);
  2. připojit se ladícím klientem (např. EXE soubor);
  3. v popup menu serveru vybrat akci Napojit debugger na běžícího klienta a ze seznamu nabídnutých připojených klientů vybrat ladícího; layout prostředí se přepne do debug režimu;
  4. ladícím klientem vyvolat provedení nějaké procedury; její běh se zastaví na prvním řádku, po pokračování se zastaví na zadaném breakpointu a debugger vývojového prostředí umožní proceduru ladit;
  5. po skončení ladění procedury pokračuje ladící program dále, po jeho ukončení a odpojení od serveru se ukončí i debug režim ladícího klienta.

Vlastnosti ladění

Při ladění rutin na serveru je nutno brát do úvahy následující body:

Seznam subsekcí: