602SQL-Úplná dokumentace Index  

Odpojování neaktivních klientů

Na SQL serveru se mohou objevit připojení klienti, kteří již nepošlou žádné další požadavky a pouze blokují zdroje serveru. Takoví klienti vnikají v těchto případech:

V těchto případech může být žádoucí, aby server provedl odpojení neaktivního klienta. Je-li však důvodem neaktivity klienta pouze nečinnost uživatele, pak uživatel dostane zprávu, že server ukončil obsluhu jeho klienta, a bude muset klienta ukončit.

Je-li nečinný klient odpojen serverem a poté se pokusí opět se serverem pracovat, všechny jeho požadavky skončí výjimkou CONNECTION_LOST ( Ztráta spojení se serverem (156) ).

Na serveru lze nastavit časový interval, po jehož uplynutí bude neaktivní klient automaticky odpojen. Tento interval se zadává v sekundách a specifikuje se zvlášť pro klienta, který je připojen ale dosud není přihlášen (neprovedl operaci Login), a zvlášť pro již přihlášené klienty.

Interval se zadává pomocí těchto vlastností serveru:

KillTimeNotLogged=sekundy - doba neaktivity nepřihlášeného klienta, po níž bude odpojen (defaultní stav 8 hodin, tj. 28800 sekund)

KillTimeLogged=sekundy - doba neaktivity přihlášeného klienta, po níž bude odpojen (defaultní stav 23 hodin, tj. 82800 sekund)

Tyto vlastnosti lze nastavit také interaktivně v okně Provozní parametry ze složky Systém na Řídicím Panelu.

Pokud některý údaj má hodnotu 0 nebo klíč není vytvořen, pak odpojení se neprovede nikdy. Z technických důvodů může byt doba, po jejímž uplynutí dojde k odpojení, cca o jednu minutu delší. O odpojení klienta se objeví záznam v základním logu serveru.

Odpojení zásahem správce

Je-li třeba klienta odpojit okamžitě bez ohledu na nastavení výše, lze použít dva způsoby: