602SQL-Úplná dokumentace Index  

wb_result

PHP

mixed wb_result( resource cursor, integer column_number )
mixed wb_result( resource cursor, string column_name )


Parametry

cursor
Identifikátor kurzoru vrácený funkcí wb_exec nebo wb_psql_execute.
column_number
Označení žádaného sloupce pořadovým číslem (sloupce jsou číslovány od 1 výše).
column_name
Označení žádaného sloupce jménem (není brán zřetel na malá a velká písmena)


Popis

Tato funkce představuje základní způsob získávání údajů z otevřeného kurzoru. Pracuje nad aktuálním záznamem; nastavení aktuálního záznamu se provádí pomocí wb_fetch_row, nebo také pomocí wb_data_seek.Návratová hodnota

Hodnota určeného atributu v aktuálním záznamu; viz popis převodu dat z 602SQL do PHP. V případě chyby bude vráceno FALSE a bude oznámena chyba standardními mechanismy PHP.

Pozor: Pokud je čtena hodnota sloupce typu proměnné délky (BLOB, CLOB apod.), přečte se pouze počáteční část hodnoty sloupce, jejíž délka je určena nastavením globálního parametru longreadlen - viz také Manipulace s typy proměnné délky v PHP.

Pozor: Pokud je čtena hodnota sloupce typu BOOLEAN, může v PHP nabýt jen dvou hodnot (TRUE a FALSE). Případná NULL hodnota v tabulce bude přečtena jako FALSE! K rozpoznání NULL hodnoty musíte dodatečně použít PHP funkci is_null().Příklad

Typický způsob čtení dat z kurzoru je tento cyklus (oba způsoby jsou totožné):

$cursor=wb_exec($connection, "SELECT ID,order_date FROM...");
while (wb_fetch_row($cursor))
{ 
  echo( wb_result($cursor, 1).": <i>".wb_result($cursor, 2)."</i><br>");
 //echo( wb_result($cursor, "id").": <i>".wb_result($cursor, "order_date")."</i><br>"); 
}        


Příklad

Čtení hodnoty typu CLOB (v módu WB_LOBMODE_DIRECT):

$cursor=wb_exec($connection,
  "SELECT clob_column,CHAR_LENGTH(clob_column) AS clob_length FROM my_table");
while( wb_fetch_row($cursor) )
{
  // zjistím délku CLOBu
  $clob_length=wb_result($cursor,2);
  // nastavím wb_longreadlen tak, abych mohl přečíst celý CLOB
  wb_longreadlen($cursor,$clob_length);
  // přečtu CLOB do PHP proměnné $clob
  $clob=wb_result($cursor,1);
}     

Viz